FEMA waxey bixisaa Gargaar ka Shishe Dayactir Guri

Release Date:
Ogosto 2, 2023

Milkiiliyaasha guri iyo kireystayaasha Vermont ee gobolada Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham iyo Windsor kuwaas oo saameysey duufaanadii, daadkii, dhul-duragii iyo dhooqadii dhacday July 7 2023, ayna socota waxey u qalmi karaan deeqaha FEMA ee khasaaraha hanti shakhsiyeed iyo kharashaadyada kale ee u-qalma.

Barnaamijka Shaksiyaadka iyo Qoysaska

Barnaamijka FEMA ee Shakhsiyaadka iyo Qoysaska (IHP) wuxuu siiyaa gargaar lacageed ama toos ah shakhsiyaadka iyo qoysaska u qalma kuwaas oo leh kharashaad lagama maarmaaan ah iyo baahiyo daran oo aan la caymin ama si gaabis ah loo caymiyey duufaanadii, daadkii, dhul-duragii iyo dhooqadii July awgeed. Tani waxaa kujira gargaar ka shishe dayactir guri.

Cadadka iyo nooca gargaar waxaa go'aamiya kharashaadkaaga, waxaana kujiri kara:

 • Kharashaadka Caafimaad iyo Ilko
 • Gargaar Daryeel Caruur
 • Gargaar Sheeyo Kala-duwan
 • Gargaar Guuris iyo Keydin
 • Gargaar Tacsi

Noocyada kale ee gargaar waxaa la bixin karayaa oo qura haddii ka-badbaadaha uu ka codsado deyn musiibo Maamulka Ganacsi Yar ee Mareykanka (SBA), una qalmi waayo. Buuxinta codsiga micnaheedu ma ahan inay tahay inaad aqbasho deyn. Gargaarka dheeriga ah ee diyaar ahaan kara waxaa ku jiri kara:

 • Gargaar Hanti Shakhsiyeed
 • Gargaar Gaadiid 
 • Siyaasad Caymis Daad ee Koox (GFIP)

Kala hadal takhasusyahan FEMA ah si aad wax badan u barato. Takhasusyahanada FEMA waxey diyaar ku yihiin taleefonka 800-621-3362 ama waji-ka-waji ee Goobaha Kasoo-kabashada Musiibo. Si aad u ogaatid xarunta kuugu soo sokeysa, booqo fema.gov/drc.

Shuruudaha Guud ee Barnaamij

Guud ahaan, codsadayaashu waa iney kasoo baxaan dhammaan shuruudaha soo socda si ay u codsadaan:

 • Adiga ama qof la nool muwaadin Mareykan ah, jinsiyada wadani ahayn, ama ajaanib u-qalma.
 • Ka gudubtaa xaqiijinta aqoonsi iyo degenaansho ee FEMA.
 • Waa inaad ka gudubtaa xaqiijinta lahaansho ee Gargaar Dayactir Guri ama Bedelid Guri.
 • Deegaankaaga aasaasiga ah waa inuu yahay goob xeer madaxweyne loogu dhawaaqay musiibo ayna tahay meel lagu noolaan karin ama marin lahayn.
 • Ama ma lihid caymis, ama waxaad buuxisey caymis mana daboosho dhammaan khasaarahaada.

Codso Gargaarka FEMA

Ka codso onleenka DisasterAssistance.gov, lasoo dag apka moobeelka FEMA aaladaha taleefonka, ama ka wac leenka-caawinta bilaashka ah ee 800-621-3362. Waxaa diyaar ah fasiraad luuqad. Haddii aad isticmaashid adeeg isku-duwid muuqaal (VRS), adeeg taleefon ee qoraal leh ama waxkale, usii FEMA lambarkaada adeegaas markaad codsaneysid.

Muuqaal gelitaan ee sida loo codsado gargaar FEMA ku saabsan, aad FEMA la heli karo: Saddex Qaabab ee La Iskugu Diiwaangeliyo Gargaar Musiibo ee FEMA YouTube.

Macaluumaadkii ugu dambeeyey ka booqo fema.gov/disaster/4720. Kala soco Twitter-ka koontada 1 Gobolka ee FEMA twitter.com/FEMARegion1 ama bogga Facebook-ga FEMA facebook.com/FEMA.

Wixii u dambeeyey ee jawaab-celinta iyo kasoo-kabashada Vermont, kala soco Hay'adda Maareynta Arrimaha Degdega ah ee Vermont twitter.com/vemvt eeTwitter iyo Facebook facebook.com/vermontemergencymanagement

FEAM waxaa ka go'an inay xaqiijiso gargaar musiibo ay weheliso sinnaan, takoor la'aan si ku salaaysan midab, kalar, diin, dhalasho, jinsi, da', naafanimo, garashada Ingiriiska, ama xaalad dhaqaale.  Ka badbaade kasta ee musiibada ama xubin bulshada ah ayaa lasoo xiriiri karta Xafiiska Xuquuqda Rayidka ee FEMA haddii ay dareemaan iney yihiin dhibane takoor. Xafiiska Xuquuqda Rayidka ee FEMA waxaa lagala soo xiriiri karaa si bilaash ah 833-285-7448. Waxaa diyaar ah hawlwadeeno dhowr luuqadood ku hadla.

Tags:
La cusbooneysiiyey markii ugu dambeysay