siklòn Sandy / Hurricane Sandy

Main Content

Yo te deklare Ouragan Sandy kòm yon gwo katastwòf nan dat 30 oktòb 2012. Anba la a w ap jwenn kèk kominike pou laprès, depliyan, fèy enfòmasyon ak lòt kominikasyon nan lang ou ki kapab ede ou nan pwosesis sekou a. Pou enskri ak pou jwenn plis enfòmasyon sou asistans pou katastwòf, tanpri kontakte Liy Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796.

FEMA, PATNÈ FEDERAL AK VOLONTÈ LI YO NOUYÒK TOUJOU

FEMA, PATNÈ FEDERAL AK VOLONTÈ LI YO NOUYÒK TOUJOU

Menm si dènye delè pou enskri ki te 13 avril la pase, FEMA ak patnè li yo, tankou Administrasyon Ti Komès Etazini ak plizyè lòt ajans volontè, rete Nouyòk epi yo pral kontinye ede viktim yo jiskaske travay la fini.

RETE KONEKTE AK FEMA

Vil New York ak Eta New York devlope plan pou itilize lajan federal pou ede pwopriyetè kay yo, ti biznis yo ak kominote ki afekte nan twa (3) ouragan yo: Sandy, Irene ak Lee. HUD ap evalye plan sa yo. Enskripsyon nan FEMA ta ka pèmèt moun yo kalifye pou sibvansyon oswa èd pidevan, kèlkeswa finansman Vil New York oswa Eta New York administre.

 

  Anplwaye FEMA ki responsab Relasyon Kominotè, ap pataje avèk yon viktim siklòn lan enfòmasyon sou anrejistreman pou asistans nan ka dezas

 

Dat pou tcheke soti nan kès TSA a te pwolonje pou 6 Out 2013.

Kominike pou Laprès

07/2013

2 Mas 2013

1 fevriye 2013

1 Janvye 2013

1ye  Desanm 2012

2 Novanm 2012

Fèy Enfòmasyon

Lòt enfòmasyon sou katastwòf

Hurricane Sandy Public Service Announcement: http://www.fema.gov/medialibrary/media_records/11014

Haitian Creole: Èd apre yon katastwòf (PDF 704KB) Èd apre yon katastwòf

Gid pou moun k ap aplike pou Pwogram ki ede moun endividyèlman ak tout moun ki viv nan yon kay

Last Updated: 
04/10/2015 - 15:30
Back to Top