Uburyo Ikigo FEMA cemeza amakuru yerekeye umuntu

Release Date:
August 4, 2023

Iyo usavye imfashanyo mu gihe c'ibiza, FEMA itegerezwa kwemeza umwidondoro kugira yemeze ko uronse imfashanyo ukwiye kuronka. Mu gihe Ikigo FEMA kidashobora kwemeza amakuru akwerekeye biciye mu mpapuro za Reta, woshobora gusabwa gushikiriza izindi mpapuro.

Impapuro zemewe zemeza amakuru y’umuntu

Kugira ngo wemeze amakuru yawe, urungikire FEMA amakopi y'ibi:

 • Urwandiko ruvuye mu kigo kijejwe gufasha canke izindi nzego z'igihugu rwerekana inomero yawe yuzuye canke inomero zine za nyuma uronkeraho amahera mw’ishirahamwe riraba ivy’abakukurutse canke abatishoboye;
 • Urupapuro rw’umwidondoro rutagwa na Reta canke intara  hamwe n'akarata kawe uronkerako amahera;
 • Urwandiko rw'umukoresha rugaragaza ingene umukozi ahembwa, rurimwo inomero y'umukozi yuzuye canke inomero zine za nyuma z'inomero y'umukozi;
 • Agakarata ka gisirikare;
 • Urwandiko rwemeza imibano (mu kwemeza izina ry'umugore wawe); canke
 • igitabo c’inzira ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 

Nimba usaba kw'izina ry'umwana w'umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise imyaka iri munsi ya 18, urungikire FEMA ibi bikurikira:

 • Imwe mu nzandiko zerekanywe aho hejuru mu gihe ari kw’izina ry'umwana; canke
 • Icete c'ivuka c'uwo mwana N’ikopi y'ikarata uronkerako amahera, canke urwandiko ruva ku rwego rujejwe ivy’abakukurutse canke abatishoboye canke ku wundi mugwi w'intwaro ya Leta rurimwo inomero zose canke zine za nyuma z'inomero z’umwamwana mw’ishirahamwe riraba ivy’abakukurutse canke abatishoboye. 

Uburyo bwo kurungika impapuro zawe

Inyandiko zose zirashobora kurungikwa kuri FEMA mu buryo bumwe muri ubu:

 • Gushira impapuro ku rubuga rwawe ruri kuri DisasterAssistance.gov;
 • Ikete ryo kuri: FEMA National Processing Service Center, P.O Urupapuro 10055, Hyattsville, MD 20782-7055;
 • Fax kuri 800-827-8112; canke,
 • Shikiriza ikete ubwawe ku Kigo kijejwe gukinga ibiza. Kugira uronke ikigo kiri hafi yawe, raba kuri fema.gov/drc.
 • FEMA yiyemeza guharanira ko ubufasha bw'abahuye n'ibiza bukorwa neza nta vangura rishingiye ku bwoko, ibara ry'urukoba, ubwenegihugu, igitsina, imyaka, ubumuga, ubumenyi bw'Icongereza, canke ubutunzi. Umuntu wese yarokotse ibiza canke umunyagihugu ashobora guhamagara Urwego rw’ishirahamwe FEMA rujejwe uburenganzira bwa muntu iyo yumva ko yakorewe ivangura. Urwego rw’Ishirahamwe FEMA rujejwe uburenganzira bw’ikiremwa muntu rushobora guhamagarwa kuri telefone itishurwa kuri 833-285-7448. Abakira abantu mu ndimi nyinshi barahari.
Tags:
Last updated