Składanie odwołań od decyzji FEMA

Release Date Release Number
NR-033
Release Date:
Październik 27, 2023

CHICAGO – Nie wierzysz własnym oczom! FEMA wysłała Ci pismo stwierdzające, że nie przysługuje Ci obecnie federalna pomoc z tytułu klęski żywiołowej, mimo że Twój lokal mieszkalny został uszkodzony w wyniku burz i podtopień w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. Co można poradzić? Złóż odwołanie! 

Odwołanie to pisemny wniosek do FEMA o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy. Jest to również sposobność  dostarczenia nowych lub dodatkowych informacji, wcześniej nie przedłożonych, a mogących mieć wpływ na decyzję. Masz prawo odwołać się od każdej decyzji FEMA dotyczącej Twojego wniosku o pomoc indywidualną, jak np. wstępna decyzja o zakwalifikowaniu, kwota lub rodzaj udzielonej Ci pomocy, spóźnione złożenie wniosku lub żądanie zwrotu pieniędzy.

Odwołanie należy złożyć w formie podpisanego listu w terminie 60 dni od daty wskazanej na piśmie z decyzją FEMA. W odwołaniu wskaż przyczyny, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. Pamiętaj, aby uwzględnić następujące elementy: 

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy, aktualny adres i adres uszkodzonego lokalu mieszkalnego.
  • 9-cyfrowy numer ewidencyjny FEMA wnioskodawcy, widoczny w górnej części (każdej strony) pisma z decyzją.
  • Wszelka istotna dokumentacja na poparcie Twojego zgłoszenia, np. kosztorys wykonawcy, czeki za czynsz, korespondencja z ubezpieczalnią, raporty z inspekcji, zdjęcia uszkodzeń, pokwitowania poniesionych kosztów.
  • Numer deklaracji klęski żywiołowej FEMA, DR-4728-IL (podany na każdej stronie). 
  • Podpis wnioskodawcy wraz z datą.

Jeśli postanowisz, aby odwołanie złożyła w Twoim imieniu osoba trzecia, pismo odwoławcze musi być podpisane przez tę osobę. Dodatkowo podpisz i dołącz oświadczenie upoważniające osobę trzecią do złożenia odwołania w Twoim imieniu.

Pismo odwoławcze wyślij na adres:

FEMA Individuals & Households Program
National Processing Service Center
P. O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Pismo odwoławcze i dokumentację pomocniczą można również przesłać na własne konto założone w portalu DisasterAssistance.gov, lub faksem na numer 800-827-8112.

Odrzucenie wniosku o pomoc bywa rozczarowujące - jednak przeczytaj treść pisma uważnie i do końca. Niekiedy okazuje się, że łatwo będzie zaradzić problemowi - jak brak podpisu, niekompletny adres lub brakujący dokument.

Jeśli potrzebna jest pomoc i chcesz porozmawiać z przedstawicielem FEMA, odwiedź dowolny ośrodek likwidacji szkód po katastrofach (DRC) lub zadzwoń na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Właściwy ośrodek znajdziesz na stronie FEMA Disaster Recovery Center Locator

Pamiętaj, że program pomocy osobom i gospodarstwom domowym FEMA (IHP) zapewnia pomoc finansową kwalifikującym się osobom i gospodarstwom domowym dotkniętym katastrofą, ponoszącym nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone wydatki związane z katastrofą. Pomoc FEMA nie jest tożsama z ubezpieczeniem, ani nie może przywrócić mienia poszkodowanego do stanu sprzed katastrofy. Pomoc federalna FEMA zapewnia jedynie środki na tymczasowe zakwaterowanie i podstawowe naprawy, aby lokal był bezpieczny, higieniczny i funkcjonalny. 

Dodatkowej pomocy z tytułu klęsk żywiołowych można szukać w federalnej agencji Small Business Administration (SBA), oferującej zakwalifikowanym właścicielom lokali, najemcom i firmom niskooprocentowane pożyczki z tytułu klęsk żywiołowych. Skontaktuj się z SBA za pośrednictwem ich Centrum Obsługi Poszkodowanych w Katastrofach Naturalnych pod nr. 800-659-2955 lub zajrzyj na portal https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-damage-loans

Termin składania w FEMA wniosków o pomoc federalną upływa 30 października. Mimo, że wnioski nie będą przyjmowane po tym terminie, FEMA będzie nadal przyjmować i rozpatrywać odwołania oraz udzielać wnioskodawcom odpowiedzi na pytania. Po szersze informacje na temat operacji likwidacji szkód po klęskach naturalnych w Illinois, odwiedź portal https://fema.gov/disaster/4728

###

Pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i tłumacze amerykańskiego języka migowego za pośrednictwem usługi Video Relay Service, będą dostępne dla zapewnienia skutecznej komunikacji z kandydatami z ograniczoną znajomością języka angielskiego, niepełnosprawnościami oraz potrzebami w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, był ofiarą dyskryminacji, dzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362 (w tym 711 lub Video Relay)

Tags:
Ostatnia aktualizacja