U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

This page has not been translated into Polski. Visit the Polski page for resources in that language.

North Carolina Remnants of Tropical Storm Fred

4617-DR-NC
North Carolina

Okres incydentu: Aug 16, 2021 - Aug 18, 2021

Data deklaracji: Sep 8, 2021

world globe

Wyświetlanie strony w języku

Na tej stronie znajdziesz

Zasoby lokalne

Obowiązki finansowania


Zasoby lokalne

Lokalne wiadomości i media

Wejdź na stronę Wiadomości i media aby zapoznać się z wydarzeniami, arkuszami informacyjnymi, informacjami prasowymi i innymi zasobami multimedialnymi.

Additional Multimedia

Below you can find images from DR-4617-NC

 


Obowiązki finansowania

Pomoc indywidualna Amount
Całkowita pomoc mieszkaniowa (HA) — zatwierdzona w dolarach $2,916,241.88
Pomoc w innych całkowitych potrzebach (Total Other Needs Assistance (ONA)) — zatwierdzona w dolarach $482,794.09
Suma zatwierdzonych kwot dolarów programu dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych $3,399,035.97
Zatwierdzone indywidualne wnioski o pomoc 723
Pomoc publiczna Amount
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $1,034,599.91