U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Zbieranie odpadów i śmieci po huraganie kwestią priorytetową dla Florydy

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 009
Release Date:
September 16, 2017

TALLAHASSEE, Floryda. – Na Florydzie rozpoczyna się sprzątanie po huraganie Irma, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) zachęca wszystkich do zapoznania się z najlepszymi metodami usuwania śmieci o odpadów z posiadłości.

Nie zwlekaj ze uprzątaniem szkód wyrządzonych przez huragan. Udokumentuj szkody zdjęciami i nagraniami wideo.

Zachować ostrożność przy sprzątaniu. Wciąż można natknąć się na zwisające linie wysokiego napięcia, zalane miejsca i inne zagrożenia. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się powalone drzewa i inne odpady, koniecznie spytaj swojego agenta ubezpieczeniowego, czy Twoja polisa pokrywa szkody wyrządzone przez powalone drzewa. Przy sprzątaniu miej na uwadze następujące informacje:

 • Ze względu na rozmiar ostatnich katastrofalnych wydarzeń, przez pewien ograniczony czas mieszkańcy mogą przenosić odpady i śmieci z prywatnych posiadłości na drogi publiczne, do zabrania przez lokalne władze. Usuwanie śmieci i odpadów z prywatnych posesji na ogół należy do obowiązków właściciela posiadłości, tak jak przed huraganem.
 • Składając śmieci i odpady do zabrania, kieruj się wytycznymi przedstawicieli miejscowych władz. Podziel śmieci i odpady na sześć kategorii, składając je wzdłuż krawężnika:
 • Sprzęt elektroniczny, taki jak telewizory, komputery czy telefony;
 • Duży sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak lodówki, pralki, suszarki, kucharki czy zmywarki do naczyń.  Koniecznie zaplombuj albo zabezpiecz drzwi, aby nie można było ich otworzyć;
 • Odpady niebezpieczne, takie jak oleje, akumulatory, pestycydy, farba czy środki czyszczące. Jeżeli podejrzewasz, że materiały te zawierają farby ołowiowe, utrzymaj je w stanie wilgotnym lub zamknij w plastikowej torbie, aby farba nie przedostała się do powietrza;
 • Odpady roślinne, takie jak gałęzie drzew, liście lub rośliny;
 • Odpady budowlane, takie jak płyty gipsowo-kartonowe (drywall), tarcica, wykładzina podłogowa/dywany lub meble; oraz
 • Śmieci domowe, odpady żywnościowe, papier czy opakowania.
 • Umieść śmieci i odpady z dala od drzew, słupów czy struktur, w tym również hydrantów czy parkometrów.
 • Usuń wszystkie zniszczone powodzią materiały z domu i ułóż wzdłuż krawężnika do zbiórki.
 • Śmieci i odpady nie powinny blokować drogi.

Huragan Irma pozostawił za sobą wiele powalonych drzew, gałęzi i śmieci ze zniszczonych budynków na prywatnych i publicznych posesjach. Pracownicy zaczęli zbiórkę tonów śmieci porzuconych na ulicach, trasach szybkiego ruchu, przy krawężnikach i z prywatnych podwórek. Federalne i stanowe agencje pomocy pomogą w pokryciu kosztów usuwania takich śmieci i odpadów z miejsc publicznych.

Więcej informacji na temat likwidacji szkód spowodowanych przez huragan Irma, zob. www.fema.gov/hurricane-irma.

###

Misją FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób niosących pierwszą pomoc w celu zapewnienia, że jako naród wszyscy pracujemy razem, aby rozwinąć, utrzymać i usprawnić nasze zdolności do przygotowania się na wszelkie zagrożenia, ochrony przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i łagodzenia ich skutków.

Pomoc dla ofiar klęski żywiołowej jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego i status ekonomiczny. Jeżeli ty lub znana ci osoba doświadczyliście dyskryminacji, proszę zadzwonić do FEMA na numer bezpłatny 800-621-FEMA (3362). Numer TTY: 800-462-7585.

Program finansowania przez FEMA tymczasowych lokali zastępczych oraz granty na pokrycie kosztów transportu publicznego, kosztów medycznych i dentystycznych oraz kosztów pogrzebu i pochówku nie wymaga ubiegania się o pożyczkę z SBA. Jednak osoby, które otrzymają wnioski o pożyczkę SBA, muszą złożyć je do specjalistów kredytowych SBA, aby kwalifikować się do pomocy, która pokrywa naprawę lub wymianę majątku osobistego, pojazdu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania rzeczy.

Tags:
Ostatnia aktualizacja March 18, 2021