U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Dwadzieścia-jeden dodatkowych powiatów stanu Floryda otrzyma indywidualną pomoc

Release Date Release Number
R4-DR-4337-NR003
Release Date:
September 13, 2017

ATLANTA Właściciele domów, lokatorzy i właściciele przedsiębiorstw w powiatach  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie,  Seminole, Sumter i Volusia mogą teraz składać podania o federalną pomoc w związku z klęską żywiołową na niedostatecznie ubezpieczone lub nieubezpieczone zniszczenia i straty powstałe w wyniku huraganu Irma.

Powiaty Broward, Charlotte, Collier, Clay, Duval, Flagler, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Putnam Sarasota i St. Johns zostały poprzednio desygnowane do otrzymania Pomocy Indwidualnej, co ogółem daje liczbę 37-miu powiatów.

Aby być uprawnionym do otrzymania pomocy federalnej Programu Pomocy Indywidualnej FEMA, zniszczenia burzowe i starty poniesione w wyniku huraganu i zalania musiały powstać w wyniku Huraganu Irma, począwszy od 4-go września.

Prosimy zarejestrować się w FEMA jak najwcześniej jest to możliwe. Jeżeli dokonaliście Państwo przed-rejestracji w FEMA, nie musicie składać podania ponownie. Jeżeli macie dostęp do telefonu i/lub internetu, możecie zarejetrować się w następujący sposób:

  • On-line (internet) na stronie DisasterAssistance.gov, lub
  • Na aplikacji mobilnej FEMA Mobile App, lub
  • Telefonując pod numer 800-621-3362 (FEMA). Osoby posługujące się numerem 711 lub Przekaźnikem Video mogą również zatelefonować pod numer 800-621-3362. Osoby niesłyszące, posiadające uszpośledzenie słuchu lub mowy i posługujące się TTY mogą telefonować pod numer 800-462-7585.
  • Bezpłatne numery telefonów są czynne od godz. 7-mej do 23-ciej Czasu Wschodniego, siedem dni w tygodniu.
  • Wielojęzyczni telefoniści są dostępni. Prosimy nacisnąć „2” dla języka hiszpańskiego i nacisnąć 3 dla innych języków.

Prosimy się nie zniechęcać jeżeli nie macie Państwo dostępu do serwisu telefonicznego lub internetowego. Specjaliści do spraw pomocy ofiarom klęski żywiołowej wkrótce pojawią się w lokalnych ośrodkach pomagając w zarejestrowaniu się.

Pomoc dla uprawnionych ofiar może obejmować zasiłki / dotacje/ na tymczasowe miejsca zamieszkania i naprawy domów, a także na inne istostne związane z klęską potrzeby,  jak koszty opieki medycznej i dentystycznej lub koszty pogrzebu i pochówku.

Długoterminowe, nisko oprocentowane  pożyczki od U.S. Small Business Administration (SBA)

/Adminstracja Małej Działalności Gospodarczej St. Zjed./ mogą być również dostępne w celu pokrycia strat  nie  w  pełni zrekompensowanych przez ubezpieczenie i nie duplikujące świadczeń innych agencji i organizacji.

Prosimy skontaktować się z Państwa firmą ubezpieczeniową w celu zgłoszenia roszczenia  odszkodowawczego. FEMA nie duplikuje wypłat z z tytułu ubezpieczenia. Jednakże, możecie ciągle otrzymać pomoc po zamknięciu roszczenia ubezpieczeniowego.

10-go września, Floryda otrzymała  federalną deklarację poważnej klęski żywiołowej uruchomiającą świadczenia Pomocy Indywidualnej w powiatach Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas i Sarasota. Wszystkie 67 powiatów stanu Floryda zostały objęte Programen Pomocy Publicznej (Kategorie A-G), włącznie z bezpośrednią pomocą federalną.

11-go września powiaty Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam i St. Johns zostały dodatkowo objęte programen Pomocy Indywidualnej.

13-go września powiatz  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie,  Seminole, Sumter i Volusia  zostały dodatkowo objęte  programem Pomocy Indywidualnej.

###

Misja FEMA polega  na wspieraniu naszych obywateli i ekip ratowniczych w celu zapewnienia nam jako narodowi wspólnego budowania, utrzymywania i polepszania naszej zdolności przygotwywania się do, ochrony przed, reagowania na, podźwignięcia się  z, i łagodzenia wszelkich niebezpieczeństw.

Pomoc ofiarom klęski żywiołowej jest dostępna bez względu na rasę, kolor, wyznanie religijne, narodowość, płeć, wiek, inwalidztwo, zdolność posługiwania się jęyzkiem angielskim lub sytuację ekonomiczną. Jeżeli ktoś z Państwa lub ktoś kogo znacie był lub jest dyskryminowany, prosimy zatelefonować pod bezpłatny nume r FEMA 800-621-FEMA (3362). Dla TTY prosimy telefonować pod numer 800-462-7585.

Tymczasowa pomoc mieszkaniowa FEMA i zapomogi na koszty transportu publicznego, wydatki na opiekę medyczną i denystyczną, oraz wydatki na pogrzebi pochówek nie wymagają składania przez indywidualne osoby podań o pożyczki SBA. Jednakże osoby, które otrzymają podania o pożyczki SBA muszą je złożyć do urzędników SBA,  aby mieć prawo do pomocy obejmującej własność osobistą, naprawę lub wymianę pojazdów, oraz koszty przeprowadzki i składowania..

Tags:
Ostatnia aktualizacja March 18, 2021