Main Content

OSOBY POSZKODOWANE MAJĄ PRAWO ODWOŁANIA SIĘ W PRZYPADKU ODMOWY UDZIELENIA POMOCY PRZEZ FEMA

Release date: 
04/30/2013
Release Number: 
4086-147

TRENTON, N.J. -- Osoby ze stanu New Jersey, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy, a których wnioski o pomoc zostały odrzucone przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (ang. Federal Emergency Management Agency) mają prawo się odwoływać od tych decyzji.

Przed odwołaniem się należy dokładnie przeczytać decyzję. FEMA może jedynie prosić o podanie dodatkowych informacji. W takim przypadku należy dołączyć jak najobszerniejszą dokumentację dowodową dotyczącą poniesionych strat oraz należy udokumentować ich wartość.

Jeśli wniosek został odrzucony lub jeśli poszkodowany otrzymał niższą kwotę pomocy niż jest mu potrzebna do zaspokojenia najważniejszych potrzeb, nie musi to oznaczać zakończenie sprawy.

Przypominamy, że FEMA jest programem pomocowym, a nie polisa ubezpieczeniową. Udzielana poszkodowanym pomoc ma zaspokajać podstawowe potrzeby ofiar huraganu i członków ich gospodarstw domowych. Nie jest to program umożliwiający odtworzenie lub poprawienie warunków życia osób poszkodowanych do stanu sprzed huraganu.    

Kilka najczęstszych powodów odrzucania wniosków:

  • Zasada wspólnego gospodarstwa domowego ─ FEMA nie ustala, kto jest głową domu, gdy wniosek składa wiele osób z tego samego adresu. Osoby, których wnioski odrzucono, a które uważają, że nie stanowią części wspólnego gospodarstwa domowego, mogą się odwołać od odmowy i dostarczyć dokumentację dowodową.
  • Powielanie świadczeń ─ w przypadku ubezpieczonych poszkodowanych FEMA zawiesza płatność część pomocy, która została pokryta przez ubezpieczenie. Osoby, które stwierdzą, że środki z ubezpieczenia nie wystarczają na pokrycie strat, mogą zawiadomić FEMA i przysłać orzeczenie o wypłacie odszkodowania lub informację o odmowie uwzględnienia roszczenia.

Sposób składania odwołania od decyzji FEMA:

  • Zrozumienie powodu odmowy - należy dokładnie zapoznać się z otrzymaną pisemną decyzją FEMA. Wszystkie decyzje są wyjaśnione w tekście pisma. Osoby pragnące, aby ktoś wyjaśnił im pismo lub pragnące uzyskać więcej informacji powinny zadzwonić do linii pomocy FEMA pod numer 800-621-FEMA (3362).
  • Odwołanie należy szybko składać - w ciągu 60 dni od daty podanej o decyzji, przesłanej przez FEMA osoby poszkodowane mogą odwołać się od odmowy FEMA lub od wysokości przekazanej pomocy finansowej. W przypadku złożenia odwołania po upływie ponad 60 dni po dacie umieszczonej na decyzji FEMA, należy koniecznie uzasadnić przekroczenie 60-dniowego terminu.
  • Można poprosić o akta swojej sprawy w FEMA - osoby pragnące uzyskać informacje o swojej sprawie mogą same lub może osoba umieszczona na wniosku poprosić o kopię informacji zawartej w jej aktach. W tym celu należy wysłać pismo pod adres:      

FEMA ─ Records Management

National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-7055

W celu ochrony poufności danych osobowych, w każdym odwołaniu lub piśmie z prośbą kierowanych do FEMA należy podać swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres uszkodzonego lokalu zamieszkania, numer FEMA wniosku i numer katastrofy. Pismo musi być potwierdzone przez notariusza lub należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości wystawionego przez stan bądź załączyć następujące oświadczenie: „Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, niniejszym oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i prawidłowe.” Pismo należy podpisać.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi odwołanie od odmowy. Na każdej stronie odwołania i na każdej stronie dokumentacji dowodowej należy podać swój numer rejestracyjny w FEMA oraz numer katastrofy. Obydwa numery są podane w przesłanej decyzji.

  • Należy gromadzić informacje - do FEMA należy dostarczyć dokumentację, którą można sprawdzić, a która może pomóc podczas rozpatrywania odwołania. Jeśli poszkodowany nie ma pewności, czy powinien dołączyć jakiś dokument może zadzwonić do linii pomocy FEMA pod numer 800-621-FEMA (3362) lub przesłać odwołanie pod niżej podany adres.
  • Należy pamiętać o kodzie kreskowym - dołączyć kopię strony zawiadomienia o uprawnieniu, otrzymanego z FEMA wraz z zamieszczonym na niej kodem kreskowym.
  • Należy podpisać odwołanie - odwołanie musi być podpisane przez poszkodowanego lub osobę przez niego upoważnioną. Jeśli ktoś inny podpisuje odwołanie za poszkodowanego, należy dołączyć również formularz upoważnienia takiej osoby.
  • Należy przechowywać dokumentację - należy przechowywać kopie wszystkich wysłanych dokumentów, rejestrów połączeń telefonicznych lub rozmów z FEMA.
  • Odpowiedź FEMA na odwołanie:

FEMA ma 90 dni na wydanie pisemnej decyzji w sprawie odwołania, ale często odpowiedź jest wcześniej udzielana. Decyzja FEMA w sprawie odwołania jest ostateczna. Jeśli jednak osoba poszkodowana ma nowe informacje może je przekazać do FEMA.

Odwołanie należy wysłać do:

Pocztą:

FEMA Appeals Officer

National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

Faksem:

Do wiadomości: FEMA

 (800) 827-8112

Osoby pragnące skorzystać z pomocy specjaliście w procesie składania odwołania, mogą wstąpić do lokalnego Centrum Pomocy Ofiarom Katastrof (and. Disaster Recovery Center) lub mogą dzwonić do linii pomocy FEMA, pod numer 800-621-FEMA (3362) lub TTY 800-462-7585. Aby znaleźć najbliższe Centrum Pomocy Ofiarom Katastrof, można skorzystać z wyszukiwarki centrów udostępnionej pod adresem asd.fema.gov/inter/locator/home.htm i w polu wyszukiwania wpisać swój adres.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craiga Fugate pod adresem www.twitter.com/craigatfema.

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52