Main Content

Po 6 miesiącach od huraganu Sandy Nowy Jork powoli wraca do normalności

Release date: 
04/25/2013
Release Number: 
213

NOWY JORK — Sześć miesięcy po pamiętnym uderzeniu huraganu Sandy 29. października 2012 Nowy Jork notuje postępy w powrocie do normalności.

Usunięto niemal wszystkie gruzy. Wielu poszkodowanych powróciło do domów i naprawiło lub odtworzyło utracone sprzęty. Firmy wznawiają pracę.

Otwarto na nowo wiele szkół, bibliotek, centrów kultury i innych ośrodków publicznych, by wymienić chociażby Centrum Medyczne Langone Uniwersytetu Nowojorskiego, szpital Bellevue i szpital Coney Island.

W lutym Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego opublikowała mapy zagrożenia powodziowego, dzięki którym właściciele nieruchomości, firmy i instytucje publiczne mogą planowo zabezpieczyć się na wypadek przyszłych klęsk żywiołowych. Szpital Bellevue już korzysta z danych o potencjalnych poziomach zalewowych, aby ograniczyć zakres zniszczeń w razie powodzi w przyszłości.

— W ciągu tych sześciu miesięcy w Nowym Jorku poczyniono ogromne postępy — powiedział Michael F. Byrne, koordynator federalny FEMA odpowiedzialny za sprawy związane z huraganem Sandy — Ale to wciąż jeszcze nie koniec pracy. Wspólnie z partnerami stanowymi i lokalnymi robimy teraz wszystko, by lepiej przygotować Nowy Jork na wypadek kolejnych klęsk.

W usuwaniu zniszczeń uczestniczy cała społeczność: instytucje lokalne, stanowe i federalne, organizacje społeczne, sektor prywatny i związki wyznaniowe.

Jak dotąd na pomoc poszkodowanym przyznano środki w kwocie 6,6 mld dolarów. Przeznaczono je na zapomogi dla osób fizycznych i rodzin, na niskooprocentowane pożyczki celowe, na wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń powodziowych, na usuwanie gruzów, naprawę i odtworzenie infrastruktury publicznej i pokrycie kosztów akcji ratowniczych.

FEMA zatwierdziła ponad 959 mln dolarów w formie bezpośredniej pomocy dla osób fizycznych i gospodarstw domowych w Nowym Jorku. Te fundusze pozwoliły pokryć koszty naprawy domów, wynajmu lokali tymczasowych i innych szkód nieobjętych tradycyjnym ubezpieczeniem.

 

Po 6 miesiącach od huraganu Sandy Nowy Jork powoli wraca do normalności — strona 2

Amerykański Urząd ds. Drobnej Przedsiębiorczości (SBA) przyznał w sumie ponad 1,4 mld dolarów na niskooprocentowane pożyczki celowe dla niemal 22 000 właścicieli i najemców nieruchomości i dla firm.

Ponad 3,4 mld dolarów wypłacono z tytułu odszkodowań dla 56 766 właścicieli polis Narodowego Programu Ubezpieczenia od Skutków Powodzi (NFIP).

Usuwanie gruzów, będące nieodzownym warunkiem odbudowy zniszczonych domów, ukończono już niemal w 95 procentach. Korpus inżynieryjny Armii USA oraz lokalne i stanowe agencje wywiozły prawie 4,4 spośród 4,6 milionów metrów sześciennych gruzu. 

FEMA przyznała ponad 848 milionów dolarów na pomoc publiczną dla władz stanowych, lokalnych i plemiennych oraz zakwalifikowanych prywatnych organizacji non-profit z przeznaczeniem między innymi na akcje ratownicze, usuwanie gruzów i odbudowę budynków i infrastruktury publicznej.

Wśród grantów wypadałoby wymienić 114 mln dolarów dla Centrum Medycznego Langone Uniwersytetu Nowojorskiego na tymczasowe naprawy, ewakuację pacjentów i inne akcje doraźne, 5,1 miliona dla nowojorskiego Miejskiego Departamentu Ochrony Środowiska na naprawę lub odtworzenie 16 stacji pomp i 3,8 mln dolarów dla zarządu szkół publicznych w Long Beach na remonty szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w regionie.

Ponad 21 tysięcy rodzin mogło pozostać w domach uszkodzonych przez żywioł na czas prac remontowych dzięki programowi STEP (Sheltering and Temporary Essential Power) prowadzonemu przez władze lokalne i finansowanemu przez FEMA.

Ze względu na brak lokali na wynajem, 5933 osób i rodzin zakwaterowano doraźnie w hotelach w ramach programu finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA).

Sześć miesięcy po uderzeniu huraganu, w Nowym Jorku pracuje niemal 1500 pracowników FEMA, w tym prawie 400 mieszkańców miasta zatrudnionych do pomocy specjalnie na tę okazję.

Poszkodowani nadal otrzymują osobiste porady w centrach kryzysowych. Na dzień dzisiejszy centra kryzysowe ogółem odnotowały ponad 181 000 wizyt.

Na wczesnym etapie akcji biuro federalnego koordynatora zaangażowało do współpracy kilkanaście agencji federalnych w ramach Narodowego Programu Usuwania Zniszczeń. Jego misją było wzajemne skoordynowanie prac tych agencji i urzędów stanowych i lokalnych oraz setek innych uczestników potężnej akcji odbudowy miasta.

Na miesiące letnie przewidziano publikację dokumentu Recovery Support Strategy (Strategia wsparcia usuwania skutków klęski żywiołowej). Traktuje on o tym, co rząd federalny może uczynić, by Nowy Jork odbudować lepiej, mocniej i mądrzej. Oprócz obszernych opinii uznanych ekspertów z dziedziny energetyki, mieszkalnictwa, transportu, infrastruktury, zdrowia, usług socjalnych, ekonomii i ochrony środowiska, strategia przedstawia wypróbowane metody działania z czasów innych dużych klęsk żywiołowych.

 

Po 6 miesiącach od huraganu Sandy Nowy Jork powoli wraca do normalności — strona 3

Dokument zawiera też wskazówki pozwalające dobrze spożytkować miliardy dolarów dodatkowych środków przyznanych przez Kongres i prezydenta Obamę na początku roku. Biuro federalnego koordynatora w Nowym Jorku będzie na bieżąco informować o swych pracach.

Więcej informacji o usuwaniu zniszczeń po huraganie Sandy w Nowym Jorku zawiera strona www.FEMA.gov/SandyNY.

###

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych jest zapewniana bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w korzystaniu z języka angielskiego i status ekonomiczny. Wszelkie przypadki dyskryminacji, doznanej osobiście lub przez inne osoby, należy zgłaszać na bezpłatną linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-FEMA (3362). Terminal TTY: 800-462-7585.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52