Main Content

ZWRÓĆ SIĘ DO FEMA, ABY MÓC DALEJ ZAJMOWAĆ LOKAL TYMCZASOWY

Release date: 
02/21/2013
Release Number: 
4086-114

TRENTON, N.J. -- Osoby poszkodowane przez huragan Sandy, które chcą nadal korzystać z pomocy w finansowaniu kosztów wynajmu lokalu tymczasowego, powinny wypełnić odpowiedni wniosek.

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego wysyła właściwe formularze pocztą do wszystkich beneficjentów dofinansowania. Aby nadal otrzymywać pomoc, formularz należy wypełnić i odesłać. Wniosek o wydanie nowego formularza można złożyć, dzwoniąc na numer 800-621-3362 lub TTY 800-877-8339. Jest to użyteczne w przypadku utraty poprzedniego druku.

Dofinansowanie kosztów wynajmu lokalu tymczasowego przysługuje w okresie, w którym poszkodowani starają się odzyskać miejsce stałego zamieszkania. Pomoc jest przyznawana tylko po rozpatrzeniu wniosku i tylko w transzach trzymiesięcznych, jednak łączny okres korzystania z dofinansowania może być przedłużany do 18 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia stanu klęski żywiołowej 30. października 2012 roku lub do limitu określonego w warunkach programu, zależnie od tego, który termin przypadnie wcześniej. Dlatego też poszkodowani muszą podejmować faktyczne starania, by odzyskać stałe miejsce zamieszkania. Powrót do domu to istotny krok na drodze do unormowania sytuacji osobistej.

Wniosek o przedłużenie dofinansowania kosztów wynajmu należy wypełnić w całości, podpisać i odesłać, dołączając następujące dokumenty:

  • Kopia umowy najmu podpisanej przez wnioskodawcę i wynajmującego.
  • Potwierdzenia przelewów poświadczające, że środki zostały rzeczywiście wykorzystane na pokrycie kosztów najmu.
  • Aktualne potwierdzenie wysokości dochodów w formie zaświadczenia od pracodawcy lub wyciągu z banku.

Komplet dokumentów należy nadać pocztą na adres:

FEMA
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

Można też kontaktować się faksem pod numerem: 800-827-8112
Na każdej stronie muszą znajdować się czytelne numery rejestracji i szkody.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do serwisów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy żadnych witryn, przedsiębiorstw ani aplikacji nienależących do organów administracji publicznej.

Last Updated: 
02/27/2013 - 16:03
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: