Obywatelstwo a uprawnienia do pomocy FEMA

Release Date:
Styczeń 18, 2024

FEMA jest zaangażowana w pomoc właścicielom domów i najemcom z powiatu Cook w odbudowie po gwałtownych burzach i podtopieniach z 17-18 września 2023 r., w tym obywatelom USA, mieszkańcom niebędącym obywatelami oraz spełniającym kryteria cudzoziemcom. 

Kto kwalifikuje się do pomocy?

Zazwyczaj, aby ubiegać się o pomoc, Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego musicie być obywatelami USA, zagranicznymi mieszkańcami USA lub zakwalifikowanymi cudzoziemcami.

Jeśli jednak nie posiadasz statusu obywatela USA, stałego mieszkańca niebędącego obywatelem USA lub kwalifikującego się cudzoziemca, Twoje gospodarstwo domowe może nadal ubiegać się o pomoc i być uwzględnione w puli środków, jeśli: 

  • Inny dorosły członek gospodarstwa domowego spełnia kryteria kwalifikowalności i poświadcza swój status obywatela w procedurze wnioskowania lub podpisuje formularz Oświadczenia i Zwolnienia, lub 
  • Rodzic lub opiekun małoletniego dziecka, będącego obywatelem USA, obywatelem innego kraju lub spełniającym kryteria cudzoziemcem, składa wniosek o pomoc w imieniu dziecka, jeśli zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. Rodzic lub opiekun prawny musi zarejestrować się jako współwnioskodawca, a osoba nieletnia musi mieć mniej niż 18 lat w dniu wystąpienia katastrofy naturalnej. 

Komu przysługuje status zakwalifikowanego obcokrajowca?

Kategoria "zakwalifikowany obcokrajowiec" obejmuje:

  • Legalny stały rezydent (posiadacz "zielonej karty")
  • Azylant, uchodźca lub cudzoziemiec, którego deportacja została urzędowo wstrzymana
  • Cudzoziemiec warunkowo zwolniony przez sąd do zamieszkiwania w USA na co najmniej jeden rok
  • Cudzoziemiec, któremu przyznano wjazd warunkowy (zgodnie z przepisem obowiązującym przed 1 kwietnia 1980 r.)
  • Przekraczający granicę USA obywatel Kuby lub Haiti
  • Cudzoziemcy przebywający w USA, którzy byli maltretowani, poddawani przemocy lub skrajnemu okrucieństwu przez współmałżonka lub innego członka rodziny/gospodarstwa domowego lub byli ofiarami poważnej formy handlu ludźmi.

Mieszkańcy niebędący obywatelami
Mieszkaniec niebędący obywatelem USA to osoba urodzona w terytorium zamorskim USA (np. Samoa Amer.) w dniu lub po dniu nabycia tej posiadłości przez USA, lub osoba, której rodzice są mieszkańcami USA niebędącymi jej obywatelami. Wszyscy obywatele USA są mieszkańcami USA, jednak nie każdy mieszkaniec USA jest obywatelem USA.

Zakwalifikowane osoby małoletnie 
Rodzic lub opiekun osoby małoletniej zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym może ubiegać się o pomoc w imieniu małoletniego, będącego obywatelem USA, mieszkańcem niebędącym obywatelem USA lub zakwalifikowanym obcokrajowcem. Osoba małoletnia musiałaby mieć nieukończone 18 lat na pierwszy dzień zdarzenia klęskowego, czyli w dniu 17 września 2023 r.

Informacja i zasoby
Więcej informacji w wielu językach w portalu https://www.fema.gov/assistance/individual/program/citizenship-immigration-status można znaleźć w rozdziale Wymagania dotyczące obywatelstwa i statusu imigracyjnego na użytek federalnych świadczeń publicznych.

Jeśli nie masz pewności co do posiadanego statusu imigracyjnego, porozmawiaj z ekspertem imigracyjnym, aby dowiedzieć się, czy Twój status spełnia wymagania statusu imigracyjnego na użytek pomocy FEMA w przypadku katastrof. Odwiedź portal nvoad.org/, aby dowiedzieć się o innych organizacjach wolontariackich.

###

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i tłumacze amerykańskiego języka migowego, będą dostępne w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z kandydatami z ograniczoną znajomością języka angielskiego, niepełnosprawnościami oraz potrzebami w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, był ofiarą dyskryminacji, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, usługi telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.

Tags:
Ostatnia aktualizacja