alert - warning

This page has not been translated into Polski. Visit the Polski page for resources in that language.

Wiadomości i media Klęski żywiołowe 4634

Komunikaty prasowe i zestawienia faktów

Żadne pliki nie zostały oznaczone tą katastrofą. 

[Kanał komunikatów prasowych, arkusze informacyjne. Jeśli media są dostępne w tym języku, pojawią się tutaj.] 

PDF-y, grafika i multimedia

file icon
Colorado; FEMA-4634-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4634-DR; Colorado as a result of wildfires and straight-line winds beginning on December 30, 2021, and continuing

file icon
Chaw Pab Kev Puas Ntsoog hauv Lafyette yuav Kaw, Tsuas Hu Xov Tooj los sis Nias Kiag Ces Yeej Tseem Tau FEMA Nyiaj Pab

Lub Chaw Pab Kev Puas Ntsoog nyob rau ntawm 1755 S. Public Road, Lafayette, Colorado yuav kaw thiab xaus kev khiav hauj lwm thaum 5 teev tsaus ntuj hnub Zwj Cag (Saturday), Peb Hlis Ntuj tim 5, 2022.

file icon
Tshuav Ib Hnub Ntxiv rau Ua Ntawv Thov: Xa Tsab Ntawv Thov FEMA, SBA ua ntej Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib hnub ntxiv rau ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.

file icon
Hnub Kawg Ua Ntawv Thov Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog Tshuab Ib Lim Tiam, Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib lub lim tiam ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.