U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Illinois Severe Storms, Straight-line Winds and Flooding

DR-4116-IL
Illinois

Okres incydentu: Apr 16, 2013 - Maj 5, 2013

Data deklaracji: Maj 10, 2013

world globe

Wyświetlanie strony w języku

Na tej stronie znajdziesz

Zasoby lokalne

Obowiązki finansowania


Zasoby lokalne

Lokalne wiadomości i media

Wejdź na stronę Wiadomości i media aby zapoznać się z wydarzeniami, arkuszami informacyjnymi, informacjami prasowymi i innymi zasobami multimedialnymi.


Obowiązki finansowania

Pomoc indywidualna Amount
Całkowita pomoc mieszkaniowa (HA) — zatwierdzona w dolarach $147,144,935.81
Pomoc w innych całkowitych potrzebach (Total Other Needs Assistance (ONA)) — zatwierdzona w dolarach $22,199,865.07
Suma zatwierdzonych kwot dolarów programu dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych $169,344,800.88
Zatwierdzone indywidualne wnioski o pomoc 62413
Pomoc publiczna Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $8,792,197.76
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $19,740,977.79
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $29,762,490.92
Ostatnia aktualizacja March 20, 2020