U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

New Jersey Hurricane Sandy

DR-4086-NJ
New Jersey

Okres incydentu: Oct 26, 2012 - Nov 8, 2012

Data deklaracji: Oct 30, 2012

Na tej stronie znajdziesz

Zasoby lokalne

Obowiązki finansowania


Zasoby lokalne

Lokalne wiadomości i media

Wejdź na stronę Wiadomości i media aby zapoznać się z wydarzeniami, arkuszami informacyjnymi, informacjami prasowymi i innymi zasobami multimedialnymi.


Obowiązki finansowania

Pomoc indywidualna Amount
Całkowita pomoc mieszkaniowa (HA) — zatwierdzona w dolarach $365,844,846.84
Pomoc w innych całkowitych potrzebach (Total Other Needs Assistance (ONA)) — zatwierdzona w dolarach $57,042,696.55
Suma zatwierdzonych kwot dolarów programu dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych $422,887,543.39
Zatwierdzone indywidualne wnioski o pomoc 61442
Pomoc publiczna Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $781,529,581.01
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,143,823,870.55
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $2,015,745,864.77
Ostatnia aktualizacja March 20, 2020