Main Content

Tiếng Việt / Vietnamese

Main Content

Lập Kế Hoạch và Chuẩn Bị / Plan and Prepare

Ready là một chiến dịch quảng cáo phục vụ công chúng (PSA) của quốc gia nhằm hướng dẫn và trao quyền cho những người Mỹ trong việc chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, gồm cả các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra. Mục đích của chiến dịch này là làm cho công chúng tham gia và sau cùng là tăng cường mức chuẩn bị cơ bản trên toàn quốc. Ready đề nghị các cá nhân thực hiện ba điều quan trọng: (1) chuẩn bị một bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, (2) lập một kế hoạch khẩn cấp cho gia đình, và (3) cập nhập thông tin về các trường hợp khẩn cấp khác nhau có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó thích hợp.

Nộp đơn xin trợ giúp / Programs and Registration

 • Công Dân Hoa K_, Th_ng Trú Nhân, và Ng_ i Ngoi Qu_c H_i _ Tiêu Chu_n_ (Accessible PDF 209KB, TXT 2KB) Generic Tele-registration for Disaster Assistance
 • QUÁ TRÌNH GHI DANH (PDF 240KB, TXT 6KB) Generic Guide to Assistance Programs
 • Hướng Dẫn cho Đương Đơn về Chương Trình Cá Nhân & Gia Đình (PDF 1MB, TXT 148KB) Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals & Households Program

Cư Trú Tạm Thời / Temporary Housing

 • An toàn của Xe Moóc du lịch/Nhà lưu động để đối phó với Bão, Lụt và Bão lốc (PDF 259KB, TXT 10KB) Travel Trailers and Mobile Home Housing
 • TUYÊN BỐ CỦA GIÁM ĐỐC R. DAVID PAULISON (PDF 21KB) Important Formaldehyde Information for FEMA Housing Occupants
 • FORMALDEHYDE VÀ NHÀ TOA MÓC DU LỊCH (PDF 26KB) Formaldehyde and Travel Trailers Questions and Answers

Các Loại Thảm Họa / Types of Disasters

 • Khi có động đất xảy ra . . .Xuống sàn nhà, Tìm nơi trú ẩn, và Giữ chặt. (PDF 469KB) Earthquake - Drop, Cover, Hold Poster - FEMA 529
 • Baûng Kieåm Tra Söï An Toaøn veà Ñoäng Ñaát (PDF 2MB, Accessible PDF 48KB) Earthquake Safety Checklist - FEMA 526
 • Hãy Giữ An toàn, Hãy Chuẩn bị Sẵn Sang (PDF 169KB, TXT 3KB) Hurricane Be Safe, Be Prepared

Thông Tin Cụ Thể Về Thảm Họa / Information about Declared Disasters

 • BẢO VỆ CHO THÚ NUÔI KHI BỊ LỤT (PDF 171KB, TXT 4KB) Protect Pets When Flooding Strikes
 • TRÙ TÍNH CHO TƯƠNG LAI LÀ YẾU TỐ CẦN THIẾT TRONG VIỆC DI TẢN BÃO LỤT (PDF 162KB, TXT 7KB) Planning Ahead Is Essential For Flood Evacuations
 • CÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CỦA ĐỊA PHƯƠNG, TIỂU BANG, BỘ TỘC VÀ LIÊN BANG THAM GIA HOÀN TOÀN VÀO VIỆC ĐÁP ỨNG CHO TRẬN LỤT Ở NORTH DAKOTA (PDF 192KB, TXT 4KB) Local, State, Tribal And Federal Emergency Managers Fully Engaged In North Dakota Flood Response

Thông Tin Bổ Sung / More Information

 • ỨNG PHÓ VỚI MỐC & NẤM TRONG CĂN NHÀ BỊ HƯ HẠI DO NƯỚC LỤT CỦA QUÝ VỊ (Accessible PDF 377KB, TXT 12KB) Dealing with Mold & Mildew in your Flood Damaged Home
 • Döõ kieän Veà Luõ luït (PDF 63KB) Facts about flooding
 • Töø Chöông trình Baûo hieåm Luõ luït Quoác gia (PDF 72KB) The truth about flooding
 • Taïi sao phaûi baûo hieåm luõ luït? (PDF 60KB) Why Flood Insurance?
 • Thoâng tin veà NFIP vaø (PDF 60KB) National Flood Insurance Program Background
 • Sau Traän luït (PDF 75KB) What should I do after the flood?
 • Nhöõng Lôøi khuyeân veà Noäp Ñôn Ñoøi Boài thöôøng Baûo hieåm Luõ luït cuûa Baïn (PDF 69KB) Tips for filling your insurance claim
 • Khieáu naïi Ñôn Khai Baûo hieåm (PDF 67KB) Appealing your flood insurance claim
Last Updated: 
09/23/2015 - 14:29
Back to Top