Kejbarok am Bõk Melele wõt ibben FEMA ñan an Woñmaanlok Jibañ in Imõn Jokwe ilo Kõtāān Ien

Release Date Release Number
NR 030
Release Date:
Oktoba 28, 2023

HONOLULU – Ñe kwe juon eo kwar ioon kijeek ko relab ilo Okwoj 8 raan ilo Maui im kwar ebõk jibañ in reen jen FEMA. Kwõmaron tõbrak ñan an woñmaanlok jibañ in reen ñan imõn jokwe eo an kõtāān ien ilo jabdewõt jikin eo ej kakien iomwin Amedka.

FEMA ej kolla wonnen reen an imõn jokwe ilo kõtāān ien ñan jibañ am bar jino jen jinoin im kadiklok an ejellok juon muri eo kwõj aikuj inebata kake. Reen ekoba deposit eo kwõj kollaiki jinoin ñan jabdewõt imõn jokwe an kõtāān ien im ejab mweo imõm ekkar jorrāān jen kijeek. Jāān in jibañ eo kein kajuon an FEMA ej kollaiki wonnen reen eo am ñan allõñ ko ruo kein kajuon. Ilo ien emaat, kwõmaron kajjitõk an FEMA lewaj bar jibañ.

Kwõmaron naj ebõk jibañ in wonnen reen jen FEMA iomwin jilu allõñ – lok ñan joñan labtata eo ej 10 allõñ jen kõjella eo an jen president kin jorrāān kauwõtata eo ear walok, ñe ejab Babode 10, 2024. En wõr ien am kebaak FEMA im ba ñan rijerbal ro bwe ren jelā kwõj wõt aikuj jibañ in wonnen reen ñan imõn jokwe eo am ilo kõtāān ien. 

Ñan am jinoe, loor wõt jet wāween kein rebidodo: 

  • Kebaak FEMA im kajjitõk juon Ablikajon ñan an Woñmaanlok Jibañ in Wonnen Imõn Jokwe ilo Kõtāān Ien.
  • Kall ae lok Lain in Kall eo ñan Jibañ jen FEMA ilo 800-621-3362. Ñe kwõj kõjerbal juon kein jibañ ñan ro rejaroñroñ ak pilo, jeje ko rej walok ilo talebon ak bar jet, lelok nomba eo am ñan FEMA ñan jibañ eo kwõj aikuj ilo ien am kateruru. Rijerbal ro rej uwaak kall ilo lain in jibañ eo remaron kabõk riukok ilo elõñ kajin ko.
  • Kwõmaron bar ebõk jibañ jen rijerbal ro an FEMA ilo am jade lok ilo jabdewõt Jikin eo ej Jibañ jen Jorrāān Kauwõtata. Lale jikin eo ebaak tata ñan kwe ilo fema.gov/DRC.
  • Ilo ien eo emõj am kanne peba eo, kwõmaron boklok ñan jabdewõt Jikin Jibañ jen Jorrāān Kauwõtata ñe ejab mael ae ñan FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055. Kwõmaron bar fax ae lok ñan 800-827-8112 ñe ejab upload ae ñan akkoun am ikijen jorrāān kauwõtata ilo DisasterAssistance.gov.

Kememej, ewõr jibañ in reen ñe kwõnaj lelok melele ko an torre in ñan FEMA kin melele ko ñan tõbar kwe ilo ien in im jikin eo kwõj jokwe ae. 

Ñe kwõjañin de kateruru ñan jibañ eo an FEMA ikijen jorrāān kauwõtata, ejab mootlok ien. Ewõr am ien mae 11:59 awa boñ (awa in Hawaiʻi) Taije, Nobomba 9, ñan kateruru. Lale DisasterAssistance.gov, kõjerbal mobile app eo an FEMA ñe ejab kall ae lok Lain in Kall ñan Jibañ an FEMA

Ñan melele ko rekaaltata kin jerbal ko ñan jibañ kijeek ko relablok rekkar walok ilo Maui, lale mauicounty.govmauirecovers.org im fema.gov/disaster/4724. Loor FEMA ilo social media: @FEMARegion9 im facebook.com/fema. Kwõmaron bar loe melele kin jibañ jen jorrāān kauwõtata eo ear walok im download ae ablikajon ko ilo sba.gov/hawaii-wildfires

Tags:
Kojjela eo eliktata