Ronluial:Injuron in mweo mo ekoba injuron in ibwijleplep.

Fact

Ejjab mool menin. Kakien ko kin injuron an moko rejjab ekka aer kobare joreen jen ibwijleplep. Injuron in ibwijleplep ej kijoor itok ilo kakien eo emake iaan.

Etal nan peij eo an National Flood Insurance Program nan wia injuron in ibwijleplep ak jela elaplok.

Kojjela eo eliktata