Ronluial:FEMA enaaj lewaj jipan nan juon armej nan juon em.

Fact

Lukkin ilo mool, FEMA ej lelok jipan nan aolep ro rej maron ilo juon abolkeijen nan jipan aolep armej ro ilowaan mweo ekar joreen. Ijoke, FEMA enaaj etal aikuij ko roktak kajojo an rein joreen kein rejalet er im remaron bok jipan im komman bwe ren jepel jen doon kin wot joreen eo, moko im ewor rej jokwe ippen doon lowaan, ak moko im rej jeer wonen ko ien ikotaan oner ro im rireen ro

Kojjela eo eliktata