FEMA Im Kein Jiban Ko Aer Ekoba Kein Jiban Non Mij

Release Date:
September 29, 2023

Elap ar jela im melele k Ne ej jako juon iaan ro jej iakwe ir ilo bamle ko ar ebwe an ben. FEMA im kein jiban kein aer remaron jiban yuk ikijen mij ak non kalbwin ro emoj aer jako ilo bamle ko ami im rar jako ilo kijeek eo skar walok ilo Aug. 8 raan eo ilo Maui in.

FEMA emaron jiban ikijen wonen ko non mij kab emaron bar jiban elane kwe eo juon ejellok am jortoklik ikijen mij elane emoj an jako juon iaan ro re-baak e kwe ilo bamle eo am ilo ien in emoj an alikar ippen kien kon jorran in ewalok.

County eo ilo Maui in emoj an kalikar kein jiban kein jen FEMA. Jekron ne kwoj jokwe ilo namoj in county ne, kwe kab bamle eo am maron bok kein jiban kein jen FEMA ikijen mij elane armij eo ilo bamle eo am ekar jako ilo lowan area kein im rar jorran. Bwe kwon maron kajjitok ak bok jiban kein,kwonaj aikuj in mokta kanne ippen FEMA. 

Men Ko Konaj Aikuji Bwe Kwon Maron Bok Jiban Kein

 • FEMA emaron lewaj jjejjot in jonan ne wot $11,000 non aikuj ko ikijen mij non ri-mij eo,jekron ne elaplok jonan jaan eo kwoj aikuji.
 • Enwot juon eo ekar kanne non kein jiban an FEMA, Kwonaj aikuj in lelok men kein non FEMA:
  • Pepa in mij jen jikin pepa in mij eo im emoj sign i im kein kamol jen ro rej eddo in etalle entwine eo an ri-mij ro,ak ro jot im remaron kwalok k armij I ar jako jen kijeek eo;
  • receipt ak papa in kamol ak kwalok jete eo kwoj aikuji jolok im kolla ki non mij eo jen jaan ko am make;
  • Kein kwalok im kamol k aikuj ko non mij eo am rejoin kolla jen jikin insurance eo am ak ijoko jot.  Ekkar jen Kien eo, FEMA ejjab maron lewaj jaan in jiban ko elane kwoj bar bok jiban jen ijoko jot- enwot Social Security , Veteran Affairs, kab iBook jot rej jiban waj kwe im ijoko aerlok wot(GoFundMe) – Emoj an bar cover e aikuj ko non ejja jorran in wot. Ne kwe eo emoj am bok jiban jen ijokein ba kaki im jonan eo klar boks jen ijokein nej jako jen jonan ne FEMA enjeu lewaj non kwe.
 • Kein jiban eo ikijen mij emaron cover e menin aikuj ko non ien mij eo;

Non kalbwin ak kakwon e ri-mij eo wot

 • Ial non 2 Ian ro ilo bamle eo non etal im kakilen e ro emoj aer jako, Elane emoj an iwoj meleim eo jen kien eo eutej kab kien eo iolap.
 • Kalbwin (Ekoba kalbwin enbwin in rim eo jikkin kallup eo,melokwarar eo, ak kalbwin ilo iaejot ak ilon in bwirej eo).
 • Ilo Nej Ien Ilomej Ne
 • Rikaki eo, Eo enaj tol ien ilomej ak ro ilo manit
 • Wonen non komane lalem pepa in mij 

Non Ro Emoj Aer Retire Wot

 • Ilo Nej Ien Ilomej Ne(Enej limit ien kabobs ne ikijen ar kojerbal jerom,ekoba ro ilo manit non komani bojak ko ar ilo manit,Kilen ad naj keboj enbwin eo non ar bojaar in kakwon e).
 • Women kakilen im komakit enbwin eo jen juon jikin kallup non bar juon jikin kallup

Wonen Ko Jejjab Boke Eddo In

Non melele ko re-kaal ikijen Maui wildfire recovery efforts, iwoj non mauicounty.gov im fema.gov/disaster/4724. Follow @FEMARegion9 ilo Twitter im facebook.com/fema

Tags:
Last updated