Main Content

Disaster Fact Sheets for Kids- Ready Kids (Haitian-Creole) (15)

Cover Image for Disaster Fact Sheets for Kids- Ready Kids (Haitian-Creole) album
Fact sheets in Haitian-Creole for youth about what to do before, during, and after a disaster.
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
 • Blackout Fact Sheet for Kids in Haitian-Creole

  Haitian-Creole fact sheet for youth about what to do before, during, and after a blackout.
 • Landslides Factsheet For Kids in Hatian-Creole

  Hatian-Creole Fact Sheet For Youth About What to do before, during and after a landslide
 • Thunderstorms Fact Sheet for Kids in Hatian-Creole

  Hatian-Creole fact sheet for youth about what to do before, duirng and after a thunderstorm.
 • Tornadoes Fact Sheet for Kids in Haitian-Creole

  Haitian-Creole fact sheet for youth about what to do before, during and after a tornado
 • Tsunamis Fact Sheet for Kids in Hatian-Creole

  Haitian-Creole fact sheet for youth about what do before, during, and after a tsunamis
 • Volcano Fact Sheet for Kids in Hatian-Creole

  Hatian-Creole fact sheet for youth about what to do before, during and after a volcano.
 • Wildfire Fact Sheet for Kids in Haitian-Creole

  Haitian-Creole fact sheet for youth about what to do before, during and after a wildfire.
 • Thunderstorm Fact Sheet for Kids in Hatian-Creole

  Haitian-Creole fact sheet for youth about what to do before, during and after a thunderstorm.

 • Ready Kids Fact Sheet - Space Weather - Tagalog Language

  Tinutukoy ng panahon sa space ang nagbabagong kalagayan ng araw at space na makakaapekto sa teknolohiyang ginagamit natin sa Lupa. Makakaapekto ito sa mga satellite – na kumokontrol sa mga telepono, Internet at TV. At maari nitong maapektuhan ang grid ng koryente at magdulot ng mga blackout. Ang mga biglaang pagbulusok ng mga elemento mula sa atmospera, kasama ang mga solar flare, ay nagdudulot ng panahon ng space dito sa Lupa.

 • Ready Kids Fact Sheets - Earthquakes - Haitian Creole Language

  Tranblemanntè yo se latranblad, balansman oswa chòk sifas latè toudenkou. Tranblemanntè yo fèt toutolon fant (ki rele liy fay) nan sifas latè. Ou kapab santi tranblemanntè sou gwo zòn, menmsi yo dire mwens pase yon minit anjeneral. Yo pa kapab prevwa lè pral gen tranblemanntè — menmsi syantifik yo a travay sou sa!

 • Ready Kids Fact Sheet - Droughts - Haitian Creole Language

  Gen sechrès lè pa t gen ase presipitasyon epi lè nivo dlo a bese. Kapab gen sechrès nenpòt kote nan Etazini, epi sechrès yo ogmante risk pou gen lòt danje tankou dife forè, inondasyon sanzatann, ap posib glisman teren ak ekoulman debri.

 • Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Haitian Creole Language

  Chalè touye moun lè li pouse kò moun palòtbò limit li. Nan gwo-gwo chalè ak gwo imidite (ki se moman lè a imid ak moman lè a lou), kò a dwe travay pi di pou li toujou gen yon tanperati nòmal epi pou kenbe kò a alèz. Yon gwo-gwo chalè se yon peryòd long lè li fè cho anpil, epitou gen gwo imidite. Kondisyon sa yo kapab danjere pou moun ki pa pran swen tèt yo kòrèkteman.

 • Ready Kids Fact Sheets - Floods - Haitian Creole Language

  Gen inondasyon pandan gwo lapli, lè rivyè yo debòde, lè vag lanmè a rive nan tè, lè nèj yo fonn twò vit, oswa lè baraj yo oswa dig yo kraze. Evènman sa a se evènman metewolojik natirèl ki rive souvan. Inondasyon yo ka sèlman fèt avèk yon ti kantite pous dlo, oswa yo ka kouvri yon kay pou rive sou do kay la. Inondasyon ki fèt pi vit rele inondasyon sanzatann.

 • Ready Kids Fact Sheets - Home Fires - Haitian Creole Language

  Chak ane plis pase 2,500 mouri nan dife epi 12,600 moun pran chòk nan dife nan kay nan Etazini. Men kontrèman ak lòt katastwòf yo, dife nan kay yo kapab evite! Li enpòtan pou konnen sa: Dife se yon bagay ki rapid! Pa gen tan pou rasanble anyen oswa pou fè yon koutfil. Nan sèlman de (2) minit, yon dife kapab touye ou. Nan senk (5) minit, yon kay kapab vlope avèk flanm dife. Dife se yon bagay ki cho! Chalè ak lafimen dife a kapab pi danjere pase flanm yo. Si ou rale lè cho a toutbon li kapab boule poumon ou, epi dife a ap pwodui gaz pwazon ki kapab fè ou dòmi epi ki kapab lakòz ou pa kapab sove tèt ou. Dife se yon bagay ki nwa! Li kapab difisil pou jenn wout pou sòti nan lakay ou ki pran dife. Dife touye moun! Dife itilize tout oksijèn ou bezwen pou respire epi li bay lafimen ak gaz pwazon ki touye moun.

 • Ready Kids Fact Sheet - Hurricanes - Haitian Creole Language

  Ouragan yo se gwo tanpèt twopikal ki fòme nan sid Oseyan Atlantik la, lanmè Antiy yo, Gòlf Meksik epi alès Oseyan Pasifik la. Yo ranmase chalè ak enèji nan kontak avèk dlo cho oseyan. Evaporasyon ki sòti nan dlo lanmè a ogmante fòs yo. Ouragan yo vire nan direksyon sans envès yon mont toutotou yon “zye.” Ouragan yo gen van ki gen omwen yon vitès 74 mil pa èdtan. Lè ouragan yo rive sou tè, gwo lapli, van fò ak onn puisan yo kapab domaje bilding, pyebwa ak vwati.