Main Content

Preparing Your Pets for Emergencies Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language

Cover photo for the document: Preparing Your Pets for Emergencies Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language
May Saysay Ang Paghahanda ng Iyong mga Alagang Hayop Para sa mga Emergency. Maghanda na Ngayon. Kung ikaw ay tulad ng mga milyon-milyong may-ari ng alagang hayop sa buong bansa, ang iyong alagang hayop ay mahalagang miyembro ng inyong sambahayan. Ang posibilidad na ikaw at ang iyong mga alagang hayop ay makaligtas sa oras ng isang emergency tulad ng sunog o baha, buhawi o pag-atake ng terorista ay depende sa iyong pagpaplano ngayon para sa oras ng isang emergency. Ilan sa mga bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa hindi inaasahan, tulad ng pagbuo ng emergency supply kit para sa alagang hayop at pagtatag ng buddy system sa pangangalaga ng hayop, ay pareho rin sa anumang emergency. Kung nagdesisyon mang manatili sa isang emergency o lumikas sa isang mas ligtas na lugar, kailangan mong magkaroon ng plano nang mas maaga para sa iyong mga alagang hayop. Pakatandaan na ang pinakamabuti para sa iyo ay ang karaniwang pinakamabuti rin para sa iyong mga alagang hayop.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPreparing Your Pets for Emergencies Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language
May Saysay Ang Paghahanda ng Iyong mga Alagang Hayop Para sa mga Emergency. Maghanda na Ngayon. Kung ikaw ay tulad ng mga milyon-milyong may-ari ng alagang hayop sa buong bansa, ang iyong alagang hayop ay mahalagang miyembro ng inyong sambahayan. Ang posibilidad na ikaw at ang iyong mga alagang hayop ay makaligtas sa oras ng isang emergency tulad ng sunog o baha, buhawi o pag-atake ng terorista ay depende sa iyong pagpaplano ngayon para sa oras ng isang emergency. Ilan sa mga bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa hindi inaasahan, tulad ng pagbuo ng emergency supply kit para sa alagang hayop at pagtatag ng buddy system sa pangangalaga ng hayop, ay pareho rin sa anumang emergency. Kung nagdesisyon mang manatili sa isang emergency o lumikas sa isang mas ligtas na lugar, kailangan mong magkaroon ng plano nang mas maaga para sa iyong mga alagang hayop. Pakatandaan na ang pinakamabuti para sa iyo ay ang karaniwang pinakamabuti rin para sa iyong mga alagang hayop.
0.43MFebruary 17, 2011