Main Content

Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Tagalog Language

Cover photo for the document: Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Tagalog Language
Ready para sa mga Taong May Kapansanan at mga Espesyal na Pangangailangan. Puno ng kulay, baliktaran na apat na tuping pulyeto na may mga partikular na impormasyon sa mga Amerikanong may kapansanan at ibang natatanging pangangailangan kaugnay ng pagiging handa sa emergency.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPreparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Tagalog Language (Tagalog)
Ready para sa mga Taong May Kapansanan at mga Espesyal na Pangangailangan. Puno ng kulay, baliktaran na apat na tuping pulyeto na may mga partikular na impormasyon sa mga Amerikanong may kapansanan at ibang natatanging pangangailangan kaugnay ng pagiging handa sa emergency.
1.24MMay 7, 2010