Main Content

Khoản vay Thảm họa dành cho Doanh nghiệp, Người sở hữu nhà và Người thuê nhà

Dễ dàng nộp hồ sơ xin Khoản vay Thảm họa SBA Trong các thảm họa được Tổng thống công bố, các chủ doanh nghiệp và cư dân có thể bắt đầu quá trình nộp hồ sơ về thảm họa bằng cách đăng ký trực tuyến với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency) tại địa chỉ www.disasterassistance.gov, hoặc bằng cách gọi FEMA theo số 1-800-621-3362 (FEMA) (1-800-462-7585 dành cho người khiếm thính và khó nghe).

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfKhoản vay Thảm họa dành cho Doanh nghiệp, Người sở hữu nhà và Người thuê nhà

Dễ dàng nộp hồ sơ xin Khoản vay Thảm họa SBA Trong các thảm họa được Tổng thống công bố, các chủ doanh nghiệp và cư dân có thể bắt đầu quá trình nộp hồ sơ về thảm họa bằng cách đăng ký trực tuyến với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency) tại địa chỉ www.disasterassistance.gov, hoặc bằng cách gọi FEMA theo số 1-800-621-3362 (FEMA) (1-800-462-7585 dành cho người khiếm thính và khó nghe).

0.86MSeptember 25, 2017