Main Content

El Niño Flood Risk Flyers

Flyers for El Niño Flood risk, in multiply languages.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfCơn bão El Niño: Tăng nguy hiểm ngập lụt (Flood Risk El Niño) (Vietnamese)

El Niño: Mưa bão và nguy hiểm ngập lụt
Theo Bộ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cơn bão El Niño là sự phá vỡ hệ thống đại dương-khí quyển thường có ở vùng Nhiệt đới Thái Bình Dương. Những thay đổi ở nơi này có những hậu quả quan trọng đến thời tiết và khí hậu toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, bão El Niño thường thay đổi mô hình thời tiết bình thường, và có thể mang đến tình trạng khô cằn hơn đến một số nơi và lượng mưa mãnh liệt đến các vùng khác.

0.37M
Icon for file of type application/pdfエル・ニーニョ: 洪水リスクの増加 (Flood Risk El Niño) (Japanese)

エル・ニーニョ: 大雨と洪水のリスク
米国気象庁によると、エル・ニーニョ(El Niño )とは熱帯太平洋の 海洋・大気システムが乱された状態を指します。熱帯太平洋での変化
は、地球上の天気と気候に重大な影響をもたらします。米国では、エ ル・ニーニョは通常の天気のパターンを崩し、ある地方には乾燥した
天候を、別な地方には豪雨をもたらします。

0.34M
Icon for file of type application/pdf엘니뇨: 폭풍우 및 홍수 위험 (Flood Risk El Niño) (Korean)

엘니뇨: 폭풍우 및 홍수 위험
국립 기상국에 따르면 El Niño 열대 태평양에서 해양 대기 시스템이 비정상적으로 분열되었다고 합니다. 이러한 변화는 전 세계에 걸쳐 기상과 기후에 중요한 영향을 끼칩니다. 미국에서 엘니뇨는 종종 기상 패턴을 변화시키고 일부 지역을 더 건조한 상태로 만들며 다른 곳에 집중 호우를 발생시키기도 합니다.

0.35M
Icon for file of type application/pdf厄尔尼诺: 增大洪灾风险 (Flood Risk El Niño) (zn-hans)

据美国国家气象局分析,厄尔尼诺会破坏热带太平洋的正常海洋-大气系统, 给全球的天气和气候造成严重影响。 在美国,厄尔尼诺往往会改变常见的天气模式,可能导致有些地区干旱,有些地区多雨

0.40M