U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

ເມືອງ Mendocino ແລະ Stanislaus ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຖະແຫຼງການໄພພິບັດທາງໄຟປ່າໃນເດືອນສິງຫາ

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 039
Release Date:
November 13, 2020

SACRAMENTO, Calif. – ບັນດາເຂດປົກຄອງ Mendocino ແລະ Stanislaus ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນ, ພ້ອມທັງການສ້ອມແປງຫລືກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກາດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ

ຫມົດກໍານົດໃນການລົງທະບຽນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກັບອົງການ FEMA ພາຍໃຕ້ໄພພິບັດ 4558 (DR-4558) ແມ່ນວັນທີ 21 ພະຈິກ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນຂອງ FEMA ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ ເຊິ່ງອາດຊິລວມມີຄ່າເຊົ່າ, ສ້ອມແປງເຮືອນ, ການທົດແທນເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ຄ່າລ້ຽງດູເດັກ, ຄ່າປິ່ນປົວແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຂ້ວ

ສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄພພິບັດກັບ FEMA online ທີ່ DisasterAssistance.gov; ໂດຍການດາວໂຫລດ FEMA App ໃສ່ໂທລະສັບສະຫຼາດຫລືແທັບເລັດ; ຫຼືໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ FEMA ທີ່ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ລະຫວ່າງ 7 a.m.- 10:30 p.m. PST. ຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການສົ່ງຕໍ່ ເຊັ່ນ: videophone, Innocaption ຫຼື CapTel, ຄວນຫາເລກສະເພາະໃຫ້ FEMA ທີ່ຖືກໂອນໃຫ້ບໍລິການນັ້ນເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດຂອງສະຫະລັດບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (SBA)

SBA ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນກາງການກູ້ຢືມເງິນກູ້ໄພພິບັດແບບເສມືນເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແລະສ່ວນບຸກຄົນໃນການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມໄພພິບັດຂອງ SBA ແລະອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການສະໝັກ VDLOC / VBRC ເປີດແຕ່ 5 a.m. ຮອດ 5 p.m. PST. ທຸກມື້ ພະນັກງານ SBA ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເຮັດໃບສະໝັກຂໍເງິນກູ້ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ disasterloanassistance.sba.gov/ ທ່ານສາມາດໂທຫາ (800) 659-2955 ຫຼືອີເມວ FOCWAssistance@sba.gov ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຫມົດກໍານົດທີ່ຊິສະໝັກຂໍເງິນກູ້ໄພພິບັດທີ່ມີດອກເບ້ຍຕ່ຳ SBA ແມ່ນວັນທີ 23 ພະຈິກ

ສຳລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບການກູ້ຄືນໄຟປ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.fema.gov/disaster/4558 ແລະຕິດຕາມບັນຊີ Twitter ຂອງ FEMA Region 9 ທີ່ twitter.com/femaregion9

###

Related Links:
Tags:
Last updated March 18, 2021