News, Media & Events: California

Preparedness Tips

Press Releases and Fact Sheets

ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າຄວນໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງ DisasterAssistance.gov ພາຍໃນວັນທີ 11 ທັນວາ

illustration of page of paper Press Release |

SACRAMENTO, Calif. – ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ຂອງ FEMA ແມ່ນເປີດໃນ Covelo ວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ຈນຮອດວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າໃນເມືອງ Mendocino

illustration of page of paper Press Release |

ໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງ DisasterAssistance.gov ພາຍໃນວັນທີ 16 ທັນວາ

 

illustration of page of paper Press Release |