U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

NFIP ສະເໜີການປ້ອງກັນຈາກການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຂີ້ຕົມໄຫຼ

Release Date:
December 2, 2020

SACRAMENTO, Calif .- ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ເທິງພູຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໄຟ ໄໝ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈາກຂີ້ຕົມໄຫຼໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ

ໄຟໄໝ້ໄດ້ຂ້າຕົ້ນໄມ້ທີ່ດູດຝົນດ້ວຍຮາກທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນຢູ່ນຳກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ນຳກັນ, ຝົນສັ້ນໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນກາຍເປັນຕົມທີ່ສາມາດໄຫລໄປມາສູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ - ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ເຂດເນີນພູຈາກເຂດທີ່ມີໄຟ ໄໝ້

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຂີ້ຕົມມັກຈະຮ້າຍແຮງແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຢາກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກປະກັນໄພ ສາມາດເອົານະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກໂຄງການປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມແຫ່ງຊາດຂອງ FEMA (NFIP) ໄດ້

ນະໂຍບາຍຂອງ NFIP ກວມເອົາເຂົ້າເຖິງການໄຫຼຂອງຂີ້ຕົມ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມັນສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມທົ່ວໄປຂອງນໍ້າຖ້ວມພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມມາດຕະຖານ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງຂີ້ຕົມ ບໍ່ດົນມານີ້,ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນບາງແຫ່ງໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ  ມີນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງຂີ້ຕົມມາພ້ອມ ທ່ານຄວນປຶກສາກັບຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານ ວ່ານະໂຍບາຍປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນຂອງທ່ານຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຕົມຫຼື​ບໍ່

NFIP ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ເຫັນດີໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຖ້າຊຸມຊົນຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ NFIP, ທ່ານສາມາດຊື້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນ້ຳຖ້ວມຂອງທ່ານຜ່ານຕົວແທນປະກັນໄພຊັບສິນແລະປະກັນໄພບາດເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຄອບຄົວເຮືອນພັກດ່ຽວອາດຈະໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງ $ 250,000 ແລະຊັບສິນທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະຖືກປະກັນໃນນະໂຍບາຍແຍກຕ່າງຫາກ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງ $100,000

ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ນະໂຍບາຍ NFIP ມີໄລຍະເວລາລໍຖ້າ 30 ວັນກ່ອນທີ່ມັນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຫລືຂີ້ຕົມກໍ່ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊື້ປະກັນໄພໃນຕອນນີ້ຍ້ອນວ່າຝົນຈະຕົກໃນລະດູ ໜາວ

ທ່ານຄວນລົມກັບຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ, ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືພ້ອມທີ່ຈະຊື້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ ຖ້າຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານບໍ່ຂາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ NFIP ໄດ້ທີ່ 800-427-4661 ເພື່ອຂໍການສົ່ງຕໍ່ຕົວແທນ

ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກັນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ floodsmart.gov

###

Tags:
Last updated March 17, 2021