U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

ເຂົ້າໃຈຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງ FEMA ສຳລັບບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ

Release Date:
October 16, 2020

SACRAMENTO, Calif.— ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍຂອງໄຟໄໝ້ປ່າໃນລັດ California ຄອບຄຸມການປະກາດໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານກາງໃນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ອາດສິສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ FEMA online ໃນ disasterassistance.gov, ດ້ວຍແອັບ FEMA ທີ່ດາວໂຫລດເຂົ້າໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຫລືແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ຫຼືໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ທີ່ເບີ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ກຳນົດເວລາທີ່ສິລົງທະບຽນແມ່ນວັນທີ 23 ພະຈິກ

ຂອບເຂດຂອງລາງວັນເງິນ FEMA ແມ່ນຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການປະກັນໄພແລະບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການສູນເສຍທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເສັ້ນທາງສູ່ການຟື້ນຟູ ລາງວັນເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ຄືກັບເງິນກູ້, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄືນແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຳລັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ

FEMA ປະເມີນແຕ່ລະໃບສະໝັກເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດມີບໍ່ຄືກັນ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນຂອງ FEMA, ເຊິ່ງອອກລາງວັນ, ມີສອງພາກສ່ວນ: ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານທີ່ພັກອາໄສແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທີ່ພັກອາໄສ

ບໍ່ວ່າທ່ານສິເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຫລືຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ, ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າຄວນຮັກສາໃບເກັບເງິນສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຟື້ນຟູເພື່ອການສົ່ງເງິນຄືນໂດຍ FEMA

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຮືອນຂອງຜູ້ລອດຊີວິດສິຖືກເຮັດກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ປອດໄພ, ມີສຸຂະອະນາໄມແລະເປັນປະໂຫຍດ, FEMA ອາດສິໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພຕໍ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ FEMA ຍັງສາມາດສະໜອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພເພື່ອທົດແທນເຮືອນທີ່ຖືກທຳລາຍ, ພ້ອມທັງເຄື່ອງອຸປະໂພກຕ່າງໆ ມີແຕ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ເຮືອນເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຕົ້ນຕໍໃນເວລາເກີດໄພພິບັດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີສິດໄດ້ຮັບລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ FEMA ບໍ່ສາມາດສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້ອມແປງເຮືອນຫຼັງທີສອງ

ໃນຍາມທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າລົງທະບຽນກັບ FEMA, ຜູ້ລອດຊີວິດສາມາດລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງເຮືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຢູ່ບໍ່ສາມາດເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສໄດ້ ນີ້ອາດລວມມີເລື່ອງຄວັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນບໍ່ປອດໄພສຳລັບການຢູ່ອາໄສ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພລະບົບທໍ່, ໄຟຟ້າ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ຫລັງຄາ, ປະຕູແລະຝາໃນເຮືອນທີ່ອາໃສຢູ່ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພຈາກສະພາບຂອງທໍາມະຊາດຕ່າງໆ FEMA ກວດກາຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ກ່ອນການຕັດສິນ

ຜູ້ສະໝັກທີ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອາດສິຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການກວດກາໃນເວລາຕໍ່ມາ ຖ້າພວກເຂົາພົບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ເພື່ອຮັກສາຜູ້ລອດຊີວິດແລະພະນັກງານຂອງ FEMA ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ COVID-19, ການກວດກາຄວາມເສຍຫາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຮັດຜ່ານໂທລະສັບ ໃນການສຳພາດ, ຜູ້ກວດກາຖາມຄຳຖາມຂອງຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອບັນທຶກຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍ; ພວກເຂົາບໍ່ມີບົດບາດໃນການກຳນົດການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ຜູ້ກວດກາຂອງ FEMA ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສິສະໜອງເລກທະບຽນໃຫ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ລອດຊີວິດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນການໂທ ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຕົວເລກຂອງພວກເຂົາອາດສິໂທຫາສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA FEMA ອາດສິຕິດຕາມຫຼັງຈາກການສຳພາດຂອງຜູ້ກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການກວດສອບພາຍນອກເພື່ອຢືນຢັນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ

ຜູ້ເຊົ່າ ຜູ້ເຊົ່າຍັງອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA, ເຊັ່ນວ່າ ມີການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຍາມພວກເຂົາຍ້າຍເຮືອນ ຍ້ອນເຮືອນເສຍຫາຍ ຫຼືມີການປ່ຽນແທນຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ເສຍຫາຍຫຼືຖືກທຳລາຍ

ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີການປະກັນໄພ FEMA ອາດສິສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ການປະກັນໄພຂອງຜູ້ລອດຊີວິດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດ ເຊັ່ນຄ່າເຊົ່າບ່ອນອື່ນ ເພື່ອອາໄສຢູ່ໃນຂະນະທີ່ເຮືອນຖືກປຸກສ້າງໃໝ່ ຫລືສ້ອມແປງ ຫລືເມື່ອໃດທີ່ການຄຸ້ມຄອງໄດ້ໝົດ ແລະນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ກງຕາມຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງສັງເກດວ່າ FEMA ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພທີ່ຫັກອອກໄດ້ FEMA ຊຸກຍູ້ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີການປະກັນໄພໃຫ້ລົງທະບຽນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈນຮອດວັນທີ 23 ເດືອນພະຈິກ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາສິມີສິດໄດ້ຮັບຫຼືບໍ່ FEMA ສາມາດກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອການຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຂອງພວກເຂົາຖືກຕັດສິນແລ້ວ

ເງິນກູ້ຢືມໄພພິບັດ SBA ເງິນກູ້ຢືມສຳລັບການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນມີໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ, ທຸລະກິດທຸກຂະໜາດ, ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເອກະຊົນ ເມື່ອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ, ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າແລະທີ່ມີໄລຍະຍາວ (ຮອດ 30 ປີ) ຈາກ SBA ເຮັດໃຫ້ການກູ້ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ໃນບາງກໍລະນີ, ການຂອເງິນຄືນຂອງຊັບສິນກ່ອນໜ້າກໍ່ເຮັດໄດ້ ຍ້ອນວ່າການສູນເສຍທາງໄພພິບັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ ສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດສ່ວນໃຫຍ່, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດດ້ວຍຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນເອງໂດຍບໍ່ມີຄວາມລຳບາກ

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ

ໄພພິບັດສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພາລະດ້ານການເງິນທີ່ໜັກໜ່ວງ ນອກເໜືອຈາກຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ພັກອາໄສ ສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ມີສິດ, FEMA ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນຂອງລັດອາດຈະຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າທີ່ພັກອາໄສ ເຊັ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ງານສົບທີພັວພັນກັບໄພພິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດຫຼືແຂ້ວ
  • ອຸປະກອນການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນ (ຄອມພິວເຕີ, ປື້ມຮຽນ, ເຄື່ອງໃຊ້)
  • ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍໄພພິບັດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດໃນການຫາລ້ຽງຊີບ
  • ການດູແລເດັກ
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຫລືຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ
  • ສ້ອມແປງຫລືທົດແທນພາຫະນະທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ*
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ້າຍແລະເກັບມ້ຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດ*
  • ຊັບສິນສ່ວນຕົວ: ການປ່ຽນແທນເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຟີນີເຈີແລະເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ*

*ຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ SBA - ຫຼືຖືກສົ່ງໄປແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບເງິນກູ້ SBA - ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຊັບສິນສ່ວນຕົວ; ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຂົນສົ່ງໃນການສ້ອມແປງຫລືທົດແທນພາຫະນະທີ່ເໝາະສົມທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງ; ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ້າຍແລະເກັບມ້ຽນ ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ກ່ຽວກັບການສູນເສຍປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງປະກອບໃບສະໝັກຂໍເງິນກູ້ SBA ແລ້ວກ່ອນ ບໍ່ມີໃຜຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນກັບ FEMA ແລະ SBA ກຳນົດວ່າທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນກູ້, ມັນສິສົ່ງທ່ານໄປຫາໂຄງການຂອງບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນຂອງ FEMA ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະເອກະສານຂອງທ່ານສິຖືກທົບທວນເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່

###

Tags:
Last updated March 17, 2021