មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនៅ Cut Off និង Montegut ត្រូវបិទទ្វារអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃ ទី 25 និង 26 ខែមករា

Release Date Release Number
NR-048
Release Date:
មករា 20, 2022

BATON ROUGE, La.- មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនៅ Cut Off និង Montegut ត្រូវបិទទ្វារអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយ។ មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ​ (DRC) នៅ Cut Off នឹងបិទថ្ងៃអង្គារ ខែមករា ថ្ងៃទី25។​ Montegut DRC នឹងបិទថ្ងៃបន្ទាប់ ត្រូវជាថ្ងៃពុធ ខែ មករា ថ្ងៃទី 26។

ប្រជាជននៅស្រុកដែលទទួលឥតពលពីខ្យល់កំបុតត្បូងអៃដាអាចបន្តទៅ DRC ផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋ Louisiana។ ដើម្បីស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលមួយ សុំមើលកម្មវិធីទូរស៍ព្ទ FEMA ឬ មើលទំព័រ www.FEMA.gov/DRC. មជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់កំពុងចាត់វិធានការកូវិដ-19។ គ្រប់បុគ្គលិក អ្នកស្ម័គ្រចិត និង អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតទាំងអស់ តម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស។

អ្នកដែលរស់រានមានជីវិត អាចទៅជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញខាង FEMA នៅកន្លែងខាងក្រោមរហូតដល់កន្លែងទាំងនេះត្រូវបិទអចិន្ត្រៃយ៍។

បិទខែមករាថ្ងៃទី 25

Tarpon Heights Shopping Center

Galliano Government Complex (Parking Lot)

16245 East Main St.

Cut Off, LA 70345

  • បិទម៉ោង 6 ល្ងាច

បិទខែមករាថ្ងៃទី 26

Montegut Recreation Center

(Southwest corner of Cross & Dolphin Streets)

106 Dolphin St.

Montegut, LA 70377

  • បិទម៉ោង 6 ល្ងាច
Tags:
បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយ