Administrasyon Biden-Harris Apwouve Ogmantasyon Pataje Pri Federal pou Pwojè Siklòn Irma ak Maria nan Zile Vyèj Ameriken yo.

Release Date Release Number
HQ-24-020
Release Date:
February 8, 2024

WASHINGTON -- Administratè FEMA Deanne Criswell te anonse jodi a ke Prezidan Joseph R. Biden, Jr. te mete plis asistans pou katastwòf disponib pou Zile Vyèj Ameriken yo  lè li otorize yon ogmantasyon nan nivo finansman federal pou depans ke siklòn Irma ak Maria te koze nan mwa septanm 2017. 

Avèk ajisteman sa a, depans pou katastwòf elijib yo pral finanse an pati nan depans federal a 95% ak pwojè travay pèmanan ki finanse anba Seksyon 428 Pwosedi Altènatif yo pral finanse kounya an pati a 98% pou yon kantite tan fiks, ki gen ladan pwojè ki sipòte reparasyon ak ranplasman sèvis kritik atravè zile yo. 

Ajisteman pri pataje sa yo se yon ekstansyon nan angajman Administrasyon an ak FEMA pou sipòte rekiperasyon alontèm epi fè teritwa a pi rezistan ak tanpèt fiti yo. Lwa Zòn Ensilè rekonèt sikonstans espesyal Zile Vyèj Ameriken yo  epi li bay plis fleksibilite pou maksimize efò rekonstriksyon yo.

Ogmante pati nan depans federal la pral non sèlman pèmèt ak akselere pwojè rekiperasyon ki nesesè yo, men li pral pèmèt tou Zile Vyèj Ameriken yo pwofite finansman ki egziste deja pou Devlopman Kominotè Block Grant Recovery Disaster Recovery pou adrese lòt aspè enpòtan nan rekiperasyon dezas, tankou lojman fleksib, abòdab, relansman ekonomik ak lòt pwojè ki pral envesti nan avni teritwa a.

Prezidan an rekonèt defi ke egzijans pataje pri yo prezante bay Zile Vyèj Ameriken yo ak ogmantasyon sa a pral bay plis pase $1.1 milya nan finansman adisyonèl pou akselere rekiperasyon olistik ak fleksib atravè teritwa a.

Tags:
Dènye mizajou