Ekspè Mitigasyon yo Bay Konsèy pou Rekonstriksyon nan Konte Taylor

Release Date Release Number
039
Release Date:
October 25, 2023

LAKE MARY, Fla. – Antanke moun ki ap viv Florida, sivivan Siklòn Idalia yo kapab jwenn konsèy gratis sou kijan pou yo rekonstui yon fason ki pi solid ak sekirize pou tanpèt.

Espesyal mitigasyon FEMA yo ap disponib pou reponn kesyon ak ofri konsèy pou amelyore kote yo ap viv yo ak metòd ki pwouve pou prevni ak diminye domaj lòt katastwòf yo kapab fè alavni. Enfòmasyon sa fèt sou travay moun kapab fè poukont yo ak kontrakte jeneral yo.

Mitigasyon an se yon efò pou diminye kantite moun ki ap mouri ak domaj pwopriyete pandan y ap diminye enpak katastwòf la. Espesyalis FEMA yo ap disponib nan dat ak lè sa yo:

Tractor Supply Perry, 2500 S Byron Butler Pkwy in Perry

Kòmanse jedi 26 oktòb - Lendi jiska samdii: 8è nan maten pou 6è nan apremidi. Fèmen dimanch 11 novanm

Pou dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florida apre Siklòn Idalia, ale soufloridadisaster.org/info akfema.gov/disaster/4734. Suiv FEMA sou X, ansyen non Twitter sou twitter.com/femaregion4 ak sou facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou