Ekspè Mitigasyon yo Bay Konsèy pou Rekonstriksyon nan Konte Dixie

Release Date Release Number
031
Release Date:
October 11, 2023

LAKE MARY, Fla. – Antanke moun ki ap viv Florida, sivivan Siklòn Idalia yo kapab jwenn konsèy gratis sou kijan pou yo rekonstui yon fason ki pi solid ak sekirize pou tanpèt.

Espesyal mitigasyon FEMA yo ap disponib pou reponn kesyon ak ofri konsèy pou amelyore kote yo ap viv yo ak metòd ki pwouve pou prevni ak diminye domaj lòt katastwòf yo kapab fè alavni. Enfòmasyon sa fèt sou travay moun kapab fè poukont yo ak kontrakte jeneral yo.

Mitigasyon an se yon efò pou diminye kantite moun ki ap mouri ak domaj pwopriyete pandan y ap diminye enpak katastwòf la. Espesyalis FEMA yo ap disponib nan dat ak lè sa yo:

Liles Ace Hardware, 16608 SE Hwy 19, Cross City

Lendi jiska samdii: 8 nan maten pou 5:30 nan apremidi, fèmen jou dimanch. Jedi 12 oktòb jiska vandredi 27 oktòb.

Pou dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florida apre Siklòn Idalia, ale soufloridadisaster.org/info akfema.gov/disaster/4734. Suiv FEMA sou X, ansyen non Twitter sou twitter.com/femaregion4 ak sou facebook.com/fema.

 

Tags:
Dènye mizajou