Mwa Preparasyon an mete aksan sou Sizan anivèsè Siklòn Irma nan Zile Vyèj Ameriken yo, ansanm ak menas aktyèl siklòn Lee

Release Date Release Number
NR-15
Release Date:
September 6, 2023

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche. Distribisyon evènman sa yo souliye enpòtans preparasyon an epi li sèvi kòm yon rapèl sou rezistans ak detèminasyon kominote USVI a montre devan katastwòf natirèl yo te di Mark A. Walters, Kowòdonatè V.I. Biwo Zòn Karayib la.

Nan dat 6 septanm 2017, siklòn Irma te rive nan USVI, li te kite yon siy destriksyon, epi li te lakòz gwo domaj nan enfrastrikti, kay, ak biznis yo. Yo te santi enpak li nan Teritwa a. Pwosesis rekiperasyon an ap kontinye, ak USVI kap fè pwogrè nan rekonstwi ak ranfòse enfrastrikti li yo, amelyore kapasite repons pou ijans, ak mete annaplikasyon mezi pou pi byen reziste pwochen tanpèt yo.

Pou onore sis ane anivèsè Siklòn Irma epi ogmante konsyantizasyon sou enpòtans preparasyon, FEMA ak USVI rantre nan nasyon an nan obsève Mwa Nasyonal Preparasyon pandan tout mwa septanm lan. Kanpay anyèl sa a ankouraje moun, fanmi yo, biznis yo ak kominote yo pou yo pran mezi aktif pou asire preparasyon yo nan ka ijans oswa katastwòf natirèl. Tèm pou Mwa Preparasyon ane sa a se “Pran Kontwòl nan 1, 2, 3,” ki ankouraje tout moun, sitou granmoun aje, pou yo vin pi prepare nan twa etap senp.

 1. Evalye bezwen ou yo. Tout moun gen bezwen inik. Gen plizyè faktè ki ka afekte etap ou bezwen pran pou prepare tèt ou ak moun wap pran swen yo. Kit ou pran swen bèt kay, si ou gen timoun, ou gen yon kondisyon medikal oswa yon andikap, li enpòtan pou konnen kisa fanmi w pral bezwen pou rete an sekirite.
 2. Fè yon plan. Yon fwa ou te fin evalye bezwen ou yo, ou ka planifye pou sa ou ta fè, ki kote ou ta ale ak sa pou w pote si yon dezas ta frape. Twous pwovizyon ijans ou a ta dwe gen ladan atik ki satisfè individual needs.
 3. Angaje rezo sipò ou. Aprann konnen vwazen w yo paske yo, ansanm ak fanmi w ak zanmi w yo, yo kapab yon rezo sipò anvan, pandan ak apre yon dezas lè yo bay sipò emosyonèl ak pratik. 
 4. Ou ka aprann plis sou Mwa Preparasyon Nasyonal nou an ak preprasyon siklòn nan Ready.gov .

Dapre Direktè VITEMA, Daryl Jaschen, “Septanm sa a, Zile Vyèj Ameriken yo rantre nan FEMA pou n rekonèt anivèsè sis ane Siklòn Irma Kategori 5 la ak anivèsè Sis ane Siklòn Maria Kategori 5 k ap vini an, ki toulède te pwouve jan kominote nou an solid nan Teritwa a. Toulède siklòn yo te teste fòs ak rezistans nou, men li te revele tou lespri enkondisyonèl ki defini nou antanke moun zile Vyèj yo. “Gouvènè Albert Bryan, Jr. ak Gouvènè Adjwen Tregenza Roach anbrase mwa septanm nan kòm Mwa Preparasyon Nasyonal epi yo siyen yon pwoklamasyon ki mande moun Zile Vyèj yo pou yo pran aksyon konkrè pou fè preparasyon moun yo pou ijans ak katastwòf yo, ak yon atansyon espesyal sou granmoun aje vilnerab nou yo, espesyalman. moun k ap viv poukont yo,” te di Jaschen.

Pandan y ap reflechi sou pwogrè ki fèt depi Siklòn Irma, FEMA ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Vyèj (VITEMA) rete vijilan pandan siklòn Lee ap pwoche Ti Zantiy yo. Sèvis Meteyo Nasyonal la te bay konsèy epi FEMA ak VITEMA ankouraje rezidan yo ak vizitè yo pou yo kontwole pwogrè tanpèt la epi pran prekosyon ki nesesè yo. Gouvènman USVI a, an kolaborasyon ak ajans federal yo ak òganizasyon lokal yo, prepare pou aktive plan repons pou ijans, pou asire resous ak pèsonèl yo pare pou adrese nenpòt enpak posib yo.

 1. Pou sipòte efò preprasyon yo, FEMA ak VITEMA ansanm avèk lòt ajans lokal yo te òganize yon seri aktivite ak inisyativ.  Sa yo gen ladann atelye travay, egzèsis ijans, anons sèvis piblik ak fòmasyon. Yo ankouraje rezidan yo pou yo patisipe aktivman, familyarize yo ak wout evakyasyon yo, rasanble pwovizyon ijans, epi devlope plan kominikasyon ak fanmi yo. 

FEMA ak VITEMA fè rezidan yo sonje eleman kle nan preparasyon pou ijans, tankou:  

 • Kreye yon twous pwovizyon ijans ak atik esansyèl tankou manje ki pa gate, dlo, medikaman sou preskripsyon, flach, pil, ak yon twous premye swen.
 • Devlope yon plan ijans fanmi ki gen ladann metòd kominikasyon, wout evakyasyon, ak yon pwen rankont yo deziyen. 
 • Rete enfòme lè w kontwole previzyon metewolojik lokal yo, alèt ijans, ak anons ofisyèl yo. 
 • Sekirize dokiman enpòtan yo epi fè kopi dijital dosye enpòtan yo. 
 • Pwoteje pwopriyete w la nan sekirize objè ki lach, koupe pye bwa, epi ranfòse pòt ak fenèt yo. 
 • Enskri pou Alèt VI nan VITEMA - Public - Sign In (everbridge.net) .

Pandanke USVI ap selebre anivèsè Siklòn Irma epi prepare pou enpak potansyèl Siklòn Lee, li enpòtan pou tout moun rete vijilan non sèlman pou Lee, men pou nenpòt move tan oswa evènman lèzòm ki ka deranje lavi nou ak kominote a. 

Tags:
Dènye mizajou