Rete De (2) Semèn Pou Aplike pou Asistans Federal nan Konte Broward

Release Date Release Number
DR-4709-FL NR-016
Release Date:
Jen 13, 2023

LAKE MARY, Fla. – Si rezidans prensipal ou a te nan Konte Broward epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon ki te pase nan mwa Avril la, ou gen de (2) semèn ki rete pou ou aplike pou asistans federal. Dat limit pou aplikasyon yo se 27 Jen 2023.

FEMA ka ede ou jwenn èd pou lwe kay, oswa fè fas ak lòt depans ki gen rapò ak katastwòf la, epitou si ou se yon pwopriyetè kay, FEMA kapab ede ou fè reparasyon ki enpòtan yo nan kay ou a, si pa gen okenn asirans ki kouvri l. 

Pwopriyetè kay ak lokatè nan Konte Broward yo ka rele nan 800-621-3362, vizite yon Sant Reparasyon pou Dezas, ale sou entènèt nanDisasterAssistance.gov oswa itilize Aplikasyon FEMA.

Sant Reparasyon pou Dezas yo ap fonksyone nan Hortt Park nan Fort Lauderdale ak Sant kominotè Sadkin nan Lauderhill. (Lendi pou samdi, 9:00 nan maten pou 8:00 nan apremidi. Dimanch Dimanch.) Yon Sant Rekiperasyon Mobil pou Dezas ap fonksyone jiska 16 Jen nan Samuel Delevoe Memorial Park nan Fort Lauderdale.

FEMA pa kapab ranbouse peman asirans yo, men li kapab ede nan kouvri depans ki pa gen asirans anrapò ak dezas yo.

26 Jen se dat limit pou soumèt aplikasyon prè pou katastwòf yo bay Administrasyon Ti Biznis Etazini an (U.S. Small Business Administration, SBA). Kandida yo kapab aplike sou entènèt, lè yo itilize Aplikasyon Prè Elektwonik la (Electronic Loan Application, ELA) atravè sit entènèt sekirize SBA a nan DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/. Epitou, oukapab jwenn fòm aplikasyon ak enfòmasyon sou prè pou katastwòf yo, lè ou rele Sant Sèvis Kliyantèl SBA a nan 800-659-2955 oswa voye yon imel nan DisasterCustomerService@sba.gov.

Dat limit pou retounen demann konsènan domaj ekonomik SBA yo se 29 Janvye 2024

Pou plis enfòmasyon konsènan rekiperasyon nan Florida, ale sou fema.gov/disaster/4709 ak  floridadisaster.org/. Suiv nou sou Twitter: @FLSERT ak @FEMARegion4.

Tags:
Dènye mizajou