Egzèsis yo pou ranfòse Preparasyon patnè teritoryal ak federal yo pou sezon siklòn yo

Release Date Release Number
10
Release Date:
May 31, 2023

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken – Semèn pase a, Gouvènman Zile Vyèj yo ak patnè federal yo te patisipe nan yon seri egzèsis repons ak premye rekiperasyon ansanm ak egzèsis fonksyonèl pou ranfòse efò preparasyon anvan sezon siklòn nan Atlantik la.

Patisipan yo te etabli yon kòmandman inifye ki te dirije pa teritwa a epi ki te sipòte ak resous federal nan Sant Operasyon Ijans yo nan St. Croix, St. Thomas ak St. John ak enstalasyon FEMA pandan y ap travay ansanm atravè teritwa a. Egzèsis yo te dirije pa yon senaryo yon siklòn Kategori 3 ki te afekte Zile Vyèj Ameriken yo lannwit lan ak kondisyon ki te pèmèt premye evalyasyon ak kowòdinasyon.

“Egzèsis sa yo, pèmèt nou evalye kapasite nou yo epi fè ajisteman enpòtan pou asire teritwa nou an prepare anvan sezon siklòn,” te di Gouvènè Albert Bryan Jr. “Mwen vle remèsye patnè nou yo nan FEMA ak dirijan ajans Gouvènman nou an pou efò kontinyèl yo pou kenbe preparasyon teritwa nou an pou reponn ak ede moun Zile Vyèj yo nan ka ta gen yon dezas natirèl,” te di Gouvènè Bryan.

“Mwen felisite VITEMA ak Gouvènman Zile Vyèj yo pou angajman yo pran pou ranfòse kapasite yo atravè planifikasyon, egzèsis ak egzèsis fonksyonèl nan preparasyon pou sezon siklòn 2023 la,” te di Mark A. Walters, Kowòdonatè Biwo Zòn Karayib Zile Vyèj FEMA a. “Pandan nou pa ka kontwole devlopman tanpèt yo nan Atlantik la, nou ka kontwole fason nou prepare ak reponn ak tout evènman danje ki ka afekte kominote a. Pandan ke FEMA ap kontinye sipòte Zile Vyèj Ameriken yo, se tout devwa chak moun ak fanmi pou yo prepare pou pwoteje tèt yo ak pwòch yo lè yo fè yon twous, gen yon plan ak prepare,” te di Walters.

“Nou dwe pratike, pratike, epi pratike ankò, jiskaske chak ajans, gwoup travay, ak sant operasyon ijans ka egzekite inisyativ kle sa yo san danje epi rapidman kòm yon ekip plizyè ajans ak patnè federal," te di Daryl Jaschen, Direktè Zile Vyèj yo. Ajans Teritwa Jesyon Ijans. “Sa enpòtan sitou pou moun ki plase nan pozisyon lidèchip yo. Mwen trè fyè de rezilta nou yo semèn pase a ak de leson nou aprann yo, ki gen ladan enkòporasyon Gad Nasyonal Zile Vyèj yo, epi mwen gen anpil konfyans ke nou, jan lidè ajans kle nou yo te bay Gouvènè Bryan Vandredi, nou pare pou reponn lè sa nesesè pandan tout sezon siklòn sa a,” te di Jaschen.

“Mwen te apresye Administratè Adjwen FEMA Rejyon 2 Andrew D’Amora ki te vizite New York epi ki te rantre nan anpil aktivite semèn sa a, pou enkli evalyasyon tou de ayewopò yo. Li te bay ankourajman ak apresyasyon pandan Reyinyon Kòmandman ak Anplwaye chak jou nou yo epi li te mansyone anpil fwa fòs patenarya federal ak teritwa nou an,” te di Jaschen.

Egzèsis yo se te evènman Capstone nan yon efò planifikasyon prèske sis mwa pou prepare pou sezon siklòn 2023 la. Evènman semèn pase a te bay opòtinite pou entegre leson yo te aprann nan efò repons anvan yo, adrese eka ki genyen ak resous teritoryal oswa lokal yo epi answit idantifye resous federal ki nesesè pou reponn a tout danje nan teritwa.

Evakyasyon abri ak pwen distribisyon egzèsis fonksyonèl ki te fèt sou St. Croix ak St. Thomas te pote egzèsis ane sa a deyò sant operasyon ijans yo ak nan teren an. Depatman Sèvis Imen Zile Vyèj yo te dirije konfigirasyon abri evakyasyon ak pwen distribisyon ak sipò VITEMA ak FEMA.

Lòt òganizasyon yo ki sipòte egzèsis fonksyonèl yo tou. Lakwa Wouj Ameriken te ede ak enskripsyon nan abri yo epi Depatman Edikasyon Zile Vyèj yo te bay sit pou egzèsis la nan Ivanna Eudora Kean High School sou St. Thomas ak Konplèks Edikasyon sou St. Croix. Anplwaye FEMA te aji kòm sivivan katastwòf ak obsèvatè pou egzèsis abri a.

Òganizasyon Volontè Zile Vyèj ki Aktif nan Katastwòf ak Òganizasyon Kominotè Zile Vyèj ki Aktif nan Katastwòf yo te patisipe kòm sivivan katastwòf nan egzèsis distribisyon pwen St. Croix. Depatman Edikasyon te bay yon lokal nan Central High School. Anplwaye FEMA te ede mete ak obsève egzèsis la.

Sou St. Thomas, anplwaye FEMA te ede mete ak aji kòm moun k ap resevwa manje ki estab ak dlo nan bwat pou egzèsis fonksyonèl pwen distribisyon yo nan Crown Bay Marina. Otorite Pò Zile Vyèj yo te bay lokal la.

Rekiperasyon an se te yon lòt nouvo adisyon pou aktivite ane sa a. FEMA te fè fòmasyon pou anplwaye teritoryal yo sou fason pou fè evalyasyon preliminè domaj ansanm pou Pwogram Asistans Endividyèl ak Piblik. Sa a enpòtan paske yo ka mande evalyasyon domaj pou kalifye pou yon deklarasyon gwo katastwòf nan men prezidan an.

Egzèsis ki dire yon semèn nan, ki te fèt nan 10 sit diferan epi ki te gen plis pase 300 patisipan, te fini ak yon ekspoze pou Gouvènè Albert Bryan Jr. nan Government House sou St. Croix. Dirijan ajans teritoryal yo te rezime egzèsis ajans yo te dirije yo, te detaye preparasyon yo pou sezon siklòn yo epi yo te revize fason pou rezoud pwoblèm yo.

Administratè Adjwen Rejyon 2 FEMA Andrew D’Amora, Konseye Prensipal Rejyon 2 Josie Arcurio, Ofisye Kowòdinasyon Federal Lai Sun Yee, Direktè Ekip Asistans Jesyon Ensidan Rejyon 2 Chris Allen ak Walters te patisipe nan kont randi gouvènè a.

Lòt egzèsis ki te fèt pandan Capstone la gen ladan:  

  • Egzèsis entegrasyon operasyonèl sou fason FEMA ak VITEMA ta entegre anba yon lòd inifye apre yon evènman
  • de jou egzèsis similasyon medya sosyal
  • Evalyasyon tèren avyon sou St. Thomas ak St. Croix pou detèmine kijan ak ki kote pou jere resous k ap rantre yo deplwaye nan yon dezas
  • Egzèsis sou fason pou opere nan yon anviwònman kominikasyon ki degrade
  • yon egzèsis sou tab evakyasyon pasyan an
  • yon egzèsis sou tab pou yon refij pou bezwen medikal  
  • yon atelye kontinwite operasyon pou ajans gouvènman yo sou fason pou opere apre ijans oswa katastwòf yo
  • yon atelye travay ki fè respekte lalwa/sekirite federal.

Nan mwa Jen ak Jiyè, patnè teritoryal ak federal yo pral konsantre sou aksyon korektif ki bezwen ranfòse pou repons ak zòn konsantrasyon premye rekiperasyon.

 

People sheltering in a hallway.

FEMA, Kwawouj Ameriken nan Zile Vyèj y oak Depatman Sèvis Imen Zile Vyèj yo patisipe nan yon yon egzèsis fonksyonèl pou abri evakyasyon nan dat 24 Me nan Educational Complex sou St. Croix. FEMA/Yanique Parson

People handing out boxes under a tent.

Depatman Sèvis Imen Zile Vyèj yo ap dirije yon egzèsis fonksyonèl pwen distribisyon 25 Me nan Crown Bay Marina sou St. Thomas. Anplwaye FEMA te ede mete sou pye egzèsis la epi patisipe kòm benefisyè repa ki estab ak dlo nan bwat. FEMA/Russell Fox

Tags:
Dènye mizajou