Revize plan w la, prepare Kounye a Anvan Sezon Siklòn lan Kòmanse

Release Date Release Number
9
Release Date:
May 3, 2023

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo –- Kounye a se moman pou w prepare tèt ou ak fanmi w pou sezon siklòn nan Atlantik k ap vini an. Pandan Semèn Preparasyon Siklòn, evalye risk pèsonèl ou, mete ajou plan kominikasyon fanmi w pou ijans, kòmanse ranpli twous ijans ou a, epi revize dokiman pèsonèl ak finansye w.

Sezon siklòn yo kòmanse apati 1ye jen pou rive 30 novanm, men moman pou w prepare se kounye a lè w pa anba presyon pandan tanpèt yo ap fòme nan Atlantik la. Si w tann jiskaske yon siklòn ap apwoche, chans yo sè ke w ap anba kontrent epi ou gendwa pa ka pran pi bon desizyon an.

FEMA ak patnè li yo nan Zile Vyèj Ameriken yo pral fè yon seri egzèsis repons nan mwa k ap vini yo pou asire nou pare pou sipòte yon repons a yon tanpèt, sou demann teritwa a. Pi bon fason pou ede kominote w la refè apre yon katastwòf se lè w pran etap kounye a pou w prepare tèt ou ak fanmi w anvan yon katastwòf rive. Nou chak ka pran mezi pou asire nou pare pou nenpòt dezas.

 “Patenarya FEMA ak Zile Vyèj Ameriken yo pou ranfòse zòn ki konsantre sou repons yo pou prepare yo pou tanpèt yo ap kontinye ap ogmante epi nou pare pou sezon siklòn nan Atlantik la,” Se sa Kowòdonatè Biwo Zòn Karayib Zile Vyèj yo, Mark A. Walters te deklare. “N ap mande moun Zile Vyèj yo pou yo rete enfòme, pare epi pou rete vijilan pandan sezon siklòn. Yon sèl siklòn sifi pou chanje lavi w ak kominote w,” Walters te deklare.

Dapre Direktè VITEMA, Daryl Jaschen, “Tan se yon danre trè presye epi nou pa janm ka jwenn li ankò. Nou dwe li ak tèt nou, fanmi nou, zanmi nou ak patnè biznis nou yo pou nou itilize tan sa a anvan sezon siklòn, avèk entèlijans. Gen yon plan siklòn alekri epi pataje plan siklòn pou 2023 non sèlman bay konfò, men li gide nou tou nan dènye èdtan yo anvan siklòn yo rive epi ede nou siviv jou ki vin apre yo.”

Pandan w ap prepare, adapte plan w yo ak founiti pou bezwen espesifik ak responsablite w chak jou. Diskite sou bezwen w ak responsablite w yo ak fason moun ki nan rezo a ka ede youn lòt ak kominikasyon, swen pou timoun, biznis, bèt kay oswa bezwen espesifik tankou opere ekipman medikal.

 • Asire w pou tout moun lakay ou konnen epi konprann plan siklòn ou a.
 • Idantifye nenpòt èd adisyonèl ki nesesè nan yon ijans si oumenm oswa nenpòt moun lakay ou se granmoun aje oswa gen yon andikap, aksè, oswa kondisyon fonksyonèl. Ansyen, Adilt Depandan ak Rejis Dezas pou Moun ki Andikap yo nan V.I. Depatman Sèvis Imèn, yo ap louvri pou Moun Zile Vyèj ki gen laj 60 an oswa plis, ansanm ak moun ki andikape yo.
  • Pou enskri, rele 340-774-0930 est. 4018 pou St. Thomas, 340-776-6334 pou St. John ak 340-772-7148 sou St. Croix. Ou ka telechaje epi ranpli yon fòm rejis nan www.dhs.gov.vi  .
 • Gen plizyè fason pou resevwa alèt. Enskri pou Alert VI pou resevwa notifikasyon ijans nan Zile Vyèj Ameriken yo. Telechaje aplikasyon FEMA app sou smatfòn ou epi resevwa alèt an tan reyèl nan National Weather Service pou jiska senk (5) kote nan tout peyi a. Tcheke paramèt yo sou aparèy mobil ou yo pou asire w ke ou ka resevwa Wireless Emergency Alerts, ki pa bezwen enskripsyon.
  • Pran yon opsyon pou chaje ijans pou telefòn ou ak lòt aparèy.
 • Pwoteje kay ou kont tanpèt. Dekonpoze drenaj ak goutyè yo, konsidere panno siklòn epi kite plas lakay ou pou pote mèb deyò pandan yon tanpèt.
 • Aprann wout evakyasyon ou yo, pratike ak moun lakay ou, bèt kay ou, epi idantifye ki kote ou pral rete pandan yon siklòn. Swiv enstriksyon ajans teritoryal yo ki pral bay dènye rekòmandasyon yo ki baze sou menas pou kominote w la ak mezi sekirite apwopriye yo.
 • Asire w ke kontra asirans ou yo ak dokiman pèsonèl ou yo ajou. Fè kopi epi kenbe yo nan yon espas dijital ki gen modpas pwoteje. Ou ka bezwen dokiman w yo pou w aplike epi pou w resevwa asistans apre yon dezas.
 • Gen ase pwovizyon pou kay ou, enkli medikaman, dezenfektan, mask, founiti pou bèt kay nan sak ale oswa nan kòf machin ou. Apre yon siklòn, ou ka pa gen aksè a founiti sa yo pou jou oswa menm semèn.
  • Ranpli pwovizyon nan twous ijans ou a epi ranplase atik ki ekspire yo jan sa nesesè.

Vizite www.ready.gov/hurricanes , www.ready.gov/es/huracanes ak www.ready.gov/ht/hurricanes  pou plis enfòmasyon sou fason pou prepare w pou siklòn, rete an sekirite pandan yon siklòn epi retounen lakay ou apre yon siklòn. Revize tèm Semèn Preparasyon Siklòn yo, tankou konnen risk ou genyen: van ak dlo epi pran aksyon jodi a nan www.noaa.gov/hurricane-prep-social-media-english ak www.noaa.gov/hurricane-prep-social-media-en-espa-ol , epi swiv www.vitema.vi.gov pou jwenn enfòmasyon sou evènman lokal yo ak preparasyon kominote a.

Tags:
Dènye mizajou