Prèske $7 milya nan sipò federal ede Floridyen ak lwaye, reparasyon, lojman tanporè, debri, repons pou ijans, lòt depans apre siklòn Ian.

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-089
Release Date:
March 17, 2023

LAKE MARY, Fla. – Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian.

Sipò a gen ladan $1.06 milya nan Asistans Endividyèl FEMA pou 384,477 fwaye pou ede ak lwaye epi reparasyon, $1.77 milya nan prè pou katastwòf ak enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Biznis Ameriken an, $3.4 milya nan peman nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an, ak $738 milyon dola pou ranbouse Eta a ak gouvènman lokal yo pou depans nan retire debri ak repons pou ijans.

Lojman tanporè se yon priyorite epi 709 fanmi te resevwa kle trelè vwayaj yo, inite lojman manifaktire oswa apatman ke FEMA te founi pou sivivan siklòn yo. Plis kay yo ap prepare pou lokasyon. Plis pase 4,500 fwaye te rete nan chanm otèl FEMA te founi yo. Pifò te jwenn lojman pou yon tan ki pi long, epi 613 rete nan lojman FEMA finanse.

FEMA ap bay lajan pou abri ki pa kongregasyon eta a nan trelè vwayaj yo.

Federal Coordinating Officer Tom McCool di, “Anpil ajans federal te deplaye yon gwo efò pou ede eta a reponn ak rekiperasyon an. “Nan kad repons pou ijans, nou te finanse operasyon eta a pou retabli kouran, transpò, ak aksè nan kominote zile yo. Ekip medikal federal yo te ede etablisman medikal nan Konte Lee pou kontinye trete pasyan yo. Gad Kòt Ameriken an te ede jwenn pwovizyon nan zile yo. Lè eta a te mande si nou te kapab peye pou trelè ke y'ap itilize pou sivivan yo, nou te di wi. N ap fè tout sa nou kapab pou jwenn èd bay moun ki bezwen epi n ap travay pou toutotan sa mande sa.”

Retire debri nan zòn ki pi frape yo te akselere lè FEMA te pèmèt pou egzansyon nan pwosesis aplikasyon an pa kèk jiridiksyon lokal yo, sa ki pèmèt nou ekonomize jiska sis mwa nan pwosesis pou retire debri yo. Plis pase 32.3 milyon mèt kib debri te retire, enkli prèske 12.4 milyon mèt kib nan Konte Lee.

Nan $1.06 milya dola yo bay fanmi yo atravè Asistans Endividyèl, $449 milyon dola te ale nan 97,878 fwaye nan Konte Lee.

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florid apre Siklòn Ian, vizite floridadisaster.org/info and fema.gov/disaster/4673. Swiv FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter ak sou facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou