Sant Rekiperasyon Dezas KI Ouvè nan Konte Manatee

Release Date Release Number
031
Release Date:
October 26, 2022

TALLAHASSEE Eta Florida ak FEMA ouvri yon Sant Rekiperasyon Dezas (DRC) adisyonèl nan Konte Manatee.

 

KONTE MANATEE

John Marble Park, 3675 53rd Ave. E., Bradenton, FL 34203

Orè: 8 a.m. a 7 p.m. chak jou.

 

Sant pou Retaablisman apre Katastwòf yo mete enfòmasyon ki sòti nan ajans eta Florida yo, nan FEMA epi nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken yo) disponib pou sivivan nan katastwòf yo. Sivivan katastwòf yo kapab jwenn èd lè yo aplike pou asistans federal ak prè pou katastwòf, modifye aplikasyon yo epi jwenn enfòmasyon sou lòt resous ki disponib.

Nan moman sa a tout sant yo ap fonksyone sèt jou pa semèn epi pa gen randevou ki nesesè pou ou jwenn asistans.

 

KONTE BREVARD

Cuyler Park Community Center, 2331 Harry T. Moore Ave., Mims, FL 32754

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE CHARLOTTE

Tringali Rec Center, 3450 N Access Rd., Englewood, FL 34224

Orè: 8 a.m. a 7 p.m. chak jou.

KONTE COLLIER

Veterans Community Park, 1895 Veterans Park Drive, Naples, 34109

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE DESOTO

Brewer Sports Park, 1347 SE Hargrave St, Arcadia, FL 34266

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE HARDEE

Hardee County Civic Center, 515 Civic Center Dr., Wauchula, FL 33873

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE HIGHLANDS

Biwo Ekstansyon Konte Highlands, 4509 George Blvd., Sebring, FL 33875

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE HILLSBOROUGH

HCC Regent – 6437 Watson Road, Riverview FL 33578

Orè: 8 a.m. a 7 p.m. chak jou

KONTE LAKE

First Baptist Church of Astor Lake County, 24731 Ann St., Astor FL 32102

Orè: 9 a.m. pou 6 p.m. chak jou

KONTE LEE

Lakes Regional Library, 15290 Bass Road, Fort Myers, FL 33919

Orè: 8 a.m. a 7 p.m. chak jou

KONTE LEE

Fort Myers DMS Building, 2295 Victoria Ave., Fort Myers, FL 33901

Orè: 8 a.m. a 7 p.m. chak jou

KONTE OKEECHOBEE

Okeechobee County Library, 206 SW 16th Street, Okeechobee, FL 34974

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE ORANGE

Barnett Park, 4801 W. Colonial Dr., Orlando, FL 32808

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE OSCEOLA

Hart Memorial Central Library, 211 E. Dakin Avenue, Kissimmee, FL 34741

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE POLK

W.H. Stuart Center, 1702 S. Holland Pkwy, Bartow, FL 33830

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE SARASOTA

Shannon Staub Public Library, 4675 Career Lane, North Port, FL 34289

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE SEMINOLE

Seminole State College - Barbara Miller Automotive Center, 100 Weldon Blvd., Sanford, FL 32773

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE ST. JOHNS

Wind Mitigation Building, 3111 Agricultural Center Dr., St. Augustine, FL 32092

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

KONTE VOLUSIA

Volusia County Health Department, 1845 Holsonback Drive, Daytona Beach, FL 32117

Orè: 9 a.m. a 6 p.m. chak jou

 

Li pa nesesè pou yon moun ale nan yon sant pou li aplike. Moun ki sinistre yo kapab ale sou sit entènèt disasterassistance.gov, itilize aplikasyon mobil FEMA a oswa rele 800-621-3362. Liy telefòn lan disponib chak jou sòti 7 a.m. rive 11 p.m. Lè nan Lès. Èd la disponib nan pifò lang. Si ou ap itilize yon sèvis relè, tankou relè videyo (VRS), soutit pou telefòn oswa lòt sèvis, bay FEMA nimewo pou sèvis sa a. Pou wè yon videyo ki aksesib sou fason pou aplike, vizite: Twa Fason pou Enskri pou Asistans FEMA pou Katastwòf - YouTube.

Sèvis entèpretasyon ak materyèl tradwi disponib nan sant sa yo pou ede w kominike nan lang ou santi w pi alèz la. Yo chwazi lokal Sant retabliman pou Katastwòf yo paske yo aksesib, nan objektif pou rive jwenn plis moun posib.

Mete sou sant yo, ekip FEMA Disaster Survivor Assistance, DSA (Asistans FEMA pou Sivivan Katastwòf) yo ap mache nan tout katye ki anndan zòn Siklòn Ian te frape pi plis yo pou ede moun ki rete la yo aplike pou aistans FEMA a epi reponn kesyon yo kapab genyen sou asistans federal. Ekip DSA yo gen inifòm FEMA sou yo epi yo gen badj idantifikasyon federal ki gen foto yo ladan l. Sèvis sa a gratis.

Asistans Endividyèl FEMA a kapab ede nan depans tanporè pou lojman yo, ti reparasyon nan kay yo ak lòt bezwen esansyèl moun kapab genyen apre dezas.

Tags:
Dènye mizajou