Kowòdinasyon Entè-ajans Rekouvreman FEMA a ap Ranfòse Patenarya nan Zile Vyèj Ameriken yo

Release Date Release Number
198
Release Date:
September 13, 2022

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Sa fè prèske senk (5) ane depi siklòn Irma ak Maria te afekte Zile Vyèj Ameriken yo epi rekouvreman an ap kontinye. Pandan gen anpil moun, òganizasyon, ak ajans federal, tankou FEMA, te ede nan bay sekou imedyatman apre katastwòf la, toujou gen travay ki pou fèt. Rekouvreman alontèm oblije pou kontinye kowòdinasyon ak kolaborasyon pami plizyè patnè federal yo.

Gwoup Kowòdinasyon Rekouvreman Entè-ajans FEMA a toujou kontinye sipòte teritwa a nan kowòdinasyon resous apre katastwòf  yo tankou nan bay aksè ak resous finansye yo ki non-gouvènmantal ki kapab ede Zile Vyèj Ameriken yo satisfè bezwen kote FEMA, teritwa a, ak lòt pwogram yo pa kapab satisfè

Depi senk (5) ane apre siklòn yo, omwen sis (6) fonksyon sipò rekouvreman yo te aktive pou sipòte efò rekiperasyon alontèm pou teritwa a: sante ak sèvis sosyal, sistèm enfrastrikti, resous natirèl ak kiltirèl yo, sèvis piblik, lojman, ak rekouvreman ekonomik, kote  yo tout se patnè federal ki nan lis anba a ki te finanse yo.

  • Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini te gen misyon pou konplete evalyasyon ak priyorite bezwen swen sante kominotè yo, retabli fonksyon swen sante ak sèvis sosyal, amelyore rezistans sistèm swen sante epi ki dirab. HHS te fè atelye fòmasyon sou kijan pou ekri sibvansyon, kowòdone Pwogram Asistans pou Preskripsyon Annijans, te òganize fòmasyon pou amelyore operasyon abri yo.
  • U.S. Army Corps of Engineers, anba fonksyon sipò enfrastrikti a, te aplike pwogram Blue Roof (Twati Ble) la epi enstale plis pase 3,600 twati an plastik ki ranfòse ak fib pou pwoteje kay yo kont eleman yo jiskaske reparasyon pèmanan yo te fèt. Yo te ede tou nan retire debri nan teritwa a.
  • Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini te travay ak gouvènman lokal yo ak sitwayen yo pou anpeche materyèl danjere yo pa t afekte anviwònman an. EPA te ede nan koleksyon ak nan jete materyèl dechè danjere.
  • Misyon USVI Fonksyon Sipò pou Rekipere Resous Natirèl ak Kiltirèl Depatman Enteryè Ameriken an se te pou sipòte bezwen teritwa a ki pa satisfè rekouvreman resous natirèl ak kiltirèl yo. NCR te deplwaye achitèk istorik ak akeyològ pou fè 92 evalyasyon domaj ak estimasyon pri sou sit istorik/akeyolojik yo. Yo te ede Inivèsite Zile Vyèj (University of the Virgin Islands) ak òganizasyon non-gouvènmantal yo ak restorasyon koray ak aplikasyon pou sibvansyon pou pepinyè koray. Misyon NCR te bay yon ekip Administrasyon Enstiti Smithsonian Ak Achiv Nasyonal ak Dosye pou bay asistans teknik ak estimasyon pri pou reparasyon 27 bibliyotèk, mize ak achiv ki te domaje yo. Yo kowòdone tou Fòmasyon Ijans ak Repons Eritaj Smithsonian a.
  • Depatman Enèji Ameriken te evalye domaj imedyatman apre siklòn nan epi ede teritwa a retabli kouran. DOE kontinye kolabore ak teritwa a pou jwenn finansman epi bay asistans teknik.
  • Misyon Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini an se te pou ede teritwa a nan adrese bezwen ki pa satisfè yo pou rekouvreman lojman an koneksyon avèk yon plan rekouvreman kominote konplè alontèm ak dirab, ki gen ladan mitigasyon danje, restorasyon enfrastrikti ak rekouvreman ekonomik. HUD te kolabore pou bay konsèy pou founisè lojman lokal yo epi bay òganizasyon non-gouvènmantal yo atelye fomasyon sou kijan pou ekri egzanpsyon.
  • Misyon Administrasyon Devlopman Ekonomik Ameriken an se te pou pèmèt patnè lokal sektè piblik ak prive yo retounen aktivite ekonomik ak biznis yo nan yon eta an sante epi pou devlope nouvo opòtinite biznis ak travay ki lakòz yon ekonomi vibran ak fleksib. Byen bonè nan rekouvreman an, EDA te òganize yon Fowòm Devlopman Kapital ak Biwo Gouvènè Adjwen USVI, Federal Reserve Bank of New York, Federal Deposit Insurance Corporation ak bank lokal yo te idantifye bezwen pou alfabetizasyon finansye, planifikasyon biznis, ak opsyon finansman diferans pou ti biznis USVI ak antreprenè yo, te revize resous federal ki disponib pou repare, rann solid oswa elaji enfrastrikti komèsyal (ayewopò, enstalasyon dlo sal, enkibatè, etablisman maren ak touristik yo) epi te ogmante sèvis rekouvreman biznis. atravè atelye ti biznis Ajans Devlopman Biznis Minoritè yo ak konsiltasyon sou planifikasyon pou kontinwite, preparasyon òf ak asistans prè pou katastwòf.

EDA ap kontinye bay atelye ak seminè sou entènèt an kolaborasyon ak ajans nasyonal ak lokal yo, biznis ak òganizasyon san bi likratif. Atravè efò IRC FEMA yo, biznis USVI yo te kapab jwenn enfòmasyon sou fason pou yo fè konpetisyon ak pou resevwa prim pou pwojè ak lajan federal. Biznis yo te kapab aprann plis sou fason pou jwenn bon lisans kontraktè, ki te yon baryè anvan pou pi piti konpayi yo ki t ap chèche jwenn kontra federal finanse yo. Gwoup IRC a, an patenarya ak Administrasyon Ti Biznis, Otorite Devlopman Ekonomik Zile Vyèj, ak Sant Devlopman Ti Biznis, te òganize atelye pou prezante enfòmasyon sou Pwogram Sekirite Bond Garanti. Sa a te lakòz yon ogmantasyon enpòtan nan emisyon bon garanti soti nan mwa Out 2021 rive Me 2022—sa ki lakòz yon ogmantasyon nèt ki gen plis pase $7 milyon nan Sekirite Bond Garanti yo te bay.

Gwoup IRC FEMA a ap kontinye kolabore ak ajans transpò ak sèvis piblik federal ak lokal yo nan plizyè pwojè. Jiska prezan, nèf ajans federal yo te angaje plis pase $1.4 milya dola nan teritwa a pou sipòte rekiperasyon an.

FEMA Interagency Recovery Coordination, Finance and the Virgin Islands Caribbean Area Office gather with partners from the U.S. Economic Development Administration during a workshop for small and minority businesses last week at the Albert A. Sheen campus of the University of the Virgin Islands on St. Croix.

 Kowòdinasyon Entè-Ajans pou Rekouvreman, Biwo Finans ak Zile Vyèj Zòn Karayib FEMA yo reyini ak patnè ki soti nan Administrasyon Devlopman Ekonomik Ameriken an pandan yon atelye pou ti biznis ak biznis minorite semèn pase a nan kanpis Albert A. Sheen nan University of the Virgin Islands nan St. Croix. FEMA/Marisa Allen

Tags:
Dènye mizajou