60 jou depi Siklòn Ida pase, Rekiperasyon nan Louisiana Kontinye reprezante efò tout kominote an

Release Date Release Number
017
Release Date:
October 28, 2021

BATON ROUGE, La. - Sa fè 60 jou depi Siklòn Ida te rive sou kontinan an. Premye mwa rekiperasyon nan kad katastwòf yo souvan fwa difisil, plen estrès, epi kèk fwa chokan. Sa pa ralanti efò pou asiste sa ki te sibi enpak siklòn Ida an. Efò pou rekonstwi epi rekanpe aprè devastasyon sa yo sòti toupatou anndan kominote an; yon ajans pa ka fè l pou kont li. Atravè itilizasyon resous lokal ak resous eta yo, ajans volontè yo, ansanm ak patnè federal yo, abitan Louisiana yo te kapab kontinye retounen nan yon vi ki plizoumwen nòmal.

Mother and son at a Disaster Recovery Center, where survivors affected by Hurricane Ida can get help with their disaster assistance applications, upload documents and get questions answered. Representatives from the U.S. Small Business Administration (SBA) are also on hand to provide program information and explain how to apply for SBA’s low-interest disaster loans for businesses, private nonprofits, homeowners and renters.

Houma, LA. - Manman ak pitit gason nan yon Sant Rekiperasyon nan kad Katastwòf, kote sivivan yo te sibi enpak Siklòn Ida an kapab jwenn èd nan aplikasyon asistans nan kad katastwòf yo an, soumèt dokiman epi jwenn repons ak kesyon yo. Reprezantan Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA) peyi Etazini ap la tou pou bay enfòmasyon sou pwogram lan epi eksplike kijan pou aplike pou prè katastwòf SBA a ki p ap pran anpil enterè pou biznis, òganizasyon san pwofi ki prive yo, pwopriyetè kay ak lokatè yo.  Foto Julie Joseph, FEMA.

 

Members of a FEMA Disaster Survivor Assistance crew walk door to door (or boat to boat) to help residents apply for assistance after Hurricane Ida.  Photo by Julie Joseph, FEMA.

Montegut, LA - Manm ekip Aistans pou Sivivan nan Kad Katastwòf FEMA yo mache nan chak kay (oswa nan bato) pou ede rezidan yo aplike pou asistans aprè Siklòn Ida.  Foto Julie Joseph, FEMA.

 

FEMA mitigation specialists give tips to Hurricane Ida survivors on how to rebuild and protect their homes from future disaster-related damage.

Thibodaux, LA -- Espesyalis limitasyon FEMA yo bay sivivan Siklòn Ida yo konsèy sou kijan pou yo rekonstwi epi pwoteje kay yo kont dega nan kad katastwòf ki posib rive pi devan yo. Foto Julie Joseph, FEMA.

 

Members from Team Rubicon Disaster Response Team assess damage caused by Hurricane Ida.

Hahnville, LA – Manm Ekip Repons nan kad Katastwòf Rubicon lan evalye dega Siklòn Ida lakòz yo. Foto Julie Joseph, FEMA.

 

Volunteers put together hot lunches at the Tchoupitoulas Chapel to feed those affected by Hurricane Ida.

Reserve, LA – Volontè yo rasanble pla cho nan Tchoupitoulas Chapel poo nouri sa ki te sibi enpak Siklòn Ida an. Foto Keith Jones, FEMA.

 

Members of a FEMA Disaster Survivor Assistance crew walk door to door to help residents of Houma apply for assistance after Hurricane Ida.

Houma, LA – Manm ekip Aistans pou Sivivan nan Kad Katastwòf FEMA yo mache nan chak kay pou ede rezidan yo aplike pou asistans aprè Siklòn Ida.  Foto Julie Joseph, FEMA.

 

Tags:
Dènye mizajou