Sezon Siklòn 2021: Patnè FEMA, VITEMA, ak GVI nan Preparasyon

Release Date Release Number
NR-01
Release Date:
Jen 17, 2021

Zile Vyèj Etazini - Semèn pase a, FEMA, VITEMA, VING ak yon varyete ajans GVI te rasanble an pèsòn nan Gad Nasyonal V.I. Lt. Kol. Lionel A. Jackson Armory, Estate Bethlehem Compound sou St Croix ak Sant Operasyon Ijans VITEMA nan St Thomas, li te fèt vityèlman tou, pou yon Evènman Repons Capstone ki te genyen ladann senk jou nan atelye konsantre ak fason pou amelyore repons komen ak tanpèt twopikal potansyèl ki ka afekte teritwa a ane sa a.

Gouvènè Albert Bryan Jr. te di “Menm jan plizyè milye moun Zile Vyèj kontinye fè pi bon paryaj yo kont COVID-19 pandan y ap resevwa vaksen an, Gouvènman Zile Vyèj yo konplètman angaje nan preparasyon pou sezon siklòn,” “Semèn pase a, GVI ak ajans li yo ansanm ak VITEMA, Gad Nasyonal VI ak FEMA te mete ansanm pou yon seri atelye ak diskisyon pou amelyore kowòdinasyon anvan premye tanpèt twopikal sezon an rive sou kot nou yo.”

Majò Jeneral Kodjo S. Knox-Limbacker, Adjidan Jeneral Gad Nasyonal Zile Vyèj te di “Soti nan transpòte pwodui sou tout teritwa pou distribye manje bay moun ki nan bezwen ak nan sipòte vaksen rive nan dirije sikilasyon pòs tanpèt, sòlda Gad Nasyonal Zile Vyèj yo pare, dispoze epi kapab ede teritwa a chak fwa li bezwen nou,”

Mark A. Walters, Kowòdonatè Biwo Zòn Karayib FEMA te di “Pandan anpil ane, FEMA te angaje tan, enèji ak resous pou ede VITEMA ak Zile Vyèj anvan, pandan ak apre yon dezas.” “Apati efò nou yo pou rekipere apre Irma/Maria rive nan sipò kontinyèl nou nan misyon ak vaksinasyon COVID-19 la, evènman Capstone sa a se jis dènye egzanp nan angajman FEMA pran pou sipòte Zile Vyèj Ameriken.”

Seri atelye ak diskisyon senk jou sa yo te sèvi kòm youn nan gwo etap efò preparasyon pou siklòn 2021. Tout moun konnen ke preparasyon se yon pwosesis kontinyèl epi diskisyon semèn pase a bay opòtinite pou entegre leson nou te aprann nan efò repons Irma/Maria yo, adrese nenpòt twou vid ki genyen ant teritwa a ak Gad Nasyonal la epi idantifye nenpòt resous federal ki nesesè pou reponn ak tanpèt destriksyon sou teritwa a.

Sijè yo te kouvri pandan semèn diskisyon yo te gen ladann distribisyon manje/dlo, mouvman pasyan, debare wout, retire debri, kouran tanporè ak restorasyon kouran, kominikasyon sekouris repons yo ansanm ak enfòmasyon piblik ak avètisman yo.

Direktè Daryl Jaschen, VITEMA te di, “Menm jan li enpòtan pou VITEMA, GVI a ak FEMA pou prepare pou reponn a yon potansyèl tanpèt oswa siklòn, li enpòtan menm jan pou moun Zile Vyèj yo prepare tèt yo ak moun yo renmen yo,” “Noumenm nan VITEMA n ap fè pati nou an pou prepare ak ankouraje w bati yon twous, fè yon plan epi rete enfòme.”

Zile Vyèj ta dwe prepare pou rete endepandan pou konsekans imedya yon siklòn ak aksyon pou pwoteje pwopriyete yo. Moun ki gen andikap ak lòt moun ki gen aksè ak bezwen fonksyonèl gendwa gen plis konsiderasyon.

Prepare yon twous. Fanmi yo ta dwe prepare pou abri nan yon kote ki an sekirite epi san danje pou jiska 10 jou apre yon dezas. Sonje wout yo ka enfranchisab, estasyon gaz ak makèt gendwa fèmen, gendwa gen blakawout, epi kominikasyon gendwa koupe.

 • Sere yon galon dlo pou chak moun chak jou pou 10 jou, pou bwè ak sanitasyon.
 • Rasanble 10 jou pwovizyon ki pa perisab ak medikaman.
 • Gen ase pomad antibyotik, pwodui ijyenik, kouchèt ak ti sèvyèt ki disponib.
 • Estoke pwovizyon pou satisfè bezwen chak manm fanmi endividyèl, ki gen ladan tibebe ak jèn timoun, granmoun aje, moun ki gen andikap, ak bèt domestik oswa bèt sèvis.
 • Depatman Sante Zile Vyèj te rekòmande moun mete atik adisyonèl nan twous yo pou ede anpeche pwopagasyon kowonaviris oswa lòt viris ak grip, atik yo ka gen ladan:
  • Mask (pou tout moun ki gen laj 2 ane ak pi wo), savon, dezenfektan men ak sèvyèt dezenfektan pou dezenfekte sifas yo.
 • Pwoteje dokiman enpòtan tankou dosye enpòtan, polis asirans, enfòmasyon medikal ak pwopriyete ak dosye finansye, pandan n ap estoke kopi nan yon kòfrefò oswa yon lòt kote separe de kay ou. Atik sa yo kapab nesesè pou sivivan ki ka kalifye pou aplike pou asistans pou katastwòf.
  • Kenbe lakay ou ak machin asire kont van ak domaj inondasyon. Epitou, sonje mete asirans pwopriyete ou a ajou pou kouvri depans konstriksyon aktyèl yo epi ou dwe konnen ke yon kontra asirans pwopriyete pa ofri pwoteksyon pou domaj inondasyon. Pou plis enfòmasyon sou fason pou jwenn asirans inondasyon, vizite floodsmart.gov.

Fè yon Plan Kominikasyon Fanmi. Idantifye fason altène pou rete an kontak ak moun ou renmen yo.

 • Chwazi yon zanmi oswa yon fanmi ki pa rete nan vil la kòm yon pwen kontak.
 • Asire ke timoun yo memorize kontak ijans oswa sovgade nan yon kote ki an sekirite.
 • Detèmine yon kote ki an sekirite, yon kote w abitye fanmi an ka ale pou pwoteksyon oswa rankontre.
 • Asire w ke kote a se yon kote santral ak aksesib pou tout manm fanmi, ki gen ladan manm fanmi ki gen andikap.
 • Si ou gen bèt domestik oswa bèt sèvis, asire w ke kote a apwopriye pou bèt.

Pou plis enfòmasyon sou fè yon plan kominikasyon familyal ale sou Plan Kominikasyon Familyal.

Rete enfòme. Koute bilten ofisyèl lokal yo pou enfòmasyon ki pi ajou anvan, pandan ak apre yon dezas. Se yon bon lide pou gen yon batri oswa radyo ki mache ak enèji solè pou resevwa avi dezas ak dènye enfòmasyon yo.

Swiv VITEMA sou Facebook, Twitter (@readyusvi) ak sou TikTok (vitema_usvi) pou resevwa preparasyon ajou ak enfòmasyon ijans.

Epitou, enskri pou alèt ijans ak notifikasyon sou AlertVI. Ou ka resevwa alèt ijans yo voye ba ou pa mesaj tèks, imèl oswa faks.

Telechaje FEMA app sou telefòn entèlijan w an epi resevwa alèt an tan reyèl nan Sèvis Nasyonal Meteyo a pou jiska senk kote nan tout peyi a. Tcheke paramèt sou telefòn mobil ou pou asire w ke ou ka resevwa  Alertes Ijans San Fil, ki pa mande ankenn enskripsyon.

Federal and territorial partners focus on strengths and challenges of focus areas for hurricane season preparedness and response during workshops at the V.I. National Guard's Lt. Col. Lionel A. Jackson Armory, Estate Bethlehem Compound.

St Croix, Zile Vyèj Etazini, 7 jen 2021 - Patnè Federal ak teritoryal konsantre sou fòs ak defi nan zòn konsantre pou preparasyon sezon siklòn ak repons pandan atelye nan Gad Nasyonal V.I. Lt. Kol. Lionel A. Jackson Armory, Estate Bethlehem Compound. Foto FEMA

Major General Kodjo Knox-Limbacker, the Adjutant General of the Virgin Islands National Guard (from left), Daryl Jaschen, Director of the V.I. Territorial Emergency Management Agency, Governor Albert Bryan Jr. and Mark A. Walters, Coordinator for FEMA’s U.S. Virgin Islands Caribbean Area Office focus on a 2021 Atlantic hurricane season preparedness briefing at the University of the Virgin Islands.

St Thomas, Zile Vyèj Etazini, 10 jen 2021 – Majò Jeneral Kodjo Knox-Limbacker, Adjidan Jeneral nan Gad Nasyonal Zile Vyèj la (soti bò goch), Daryl Jaschen, Direktè Ajans Jesyon Ijans V.I., Gouvènè Albert Bryan Jr ak Mark A. Walters, Kowòdonatè pou Biwo FEMA Zile Vyèj Zòn Karayib Ameriken ki konsantre sou yon reyinyon preparasyon pou sezon siklòn 2021 Atlantik nan Inivèsite Zile Vyèj yo.

 Reuben Molloy, Deputy Commissioner of the Virgin Islands Department of Health (from left), Yvette Henry, Community Affairs Coordinator for the Virgin Islands Department of Human Services, Justa Encarnacion, Commissioner of the V.I. Department of Health, Daryl Jaschen, Director of the Virgin Islands Territorial Emergency Management Agency, Barbara Petersen, Assistant Director of VITEMA and Steve DeBlasio, Deputy Director, Logistics for VITEMA, gather during the 2021 Capstone hurricane season preparedness.

St Thomas, Zile Vyèj Etazini, 11 jen 2021 - Reuben Molloy, Komisyonè Adjwen Depatman Sante Zile Vyèj (soti bò goch), Yvette Henry, Kowòdonatè Zafè Kominotè pou Depatman Sèvis Imen Zile Vyèj, Justa Encarnacion Jaschen, Direktè Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj, Barbara Petersen, Direktè Asistan VITEMA ak Steve DeBlasio, Direktè Adjwen, Lojistik pou VITEMA, rasanble pandan Capstone preparasyon atelye sezon siklòn 2021 sou tab nan Sant Operasyon Ijans VITEMA nan Estate Nisky.

Tags:
Dènye mizajou