Sansibilizasyon pou Vaksinasyon COVID-19 Pote Anpil Siksè nan St. John

Release Date Release Number
02
Release Date:
March 25, 2021

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Efò nan tout yon kominote te abouti a 155 dòz vaksen COVID-19 ki te administre nan Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan jounen samdi, 20 mas. Presizyon nan lojistik ant patnè federal ak teritoryal yo te garanti dòz vaksen yo te travèse Pillsbury Sound lan depi Red Hook nan St. Thomas jiska St. John epi te rive nan bra yo.     

Planifikasyon reyisi te fasilite estokaj apwopriye avèk bon jan manipilasyon vaksen Pfizer-BioNTech an, avèk livrezon materyèl medikal yo, ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE), tab ak chèz, kòn sekirite ak siy yo nan klinik Morris de Castro a. Gad Nasyonal V.I. la (VING) te delivre 25 flakon vaksen nan St John epi Depatman Sante V.I la (VIDOH) avèk Ajans Jesyon Ijans Teritwa V.I.  la (VITEMA) te asire konpitè potab yo te enstale nan klinik la pou yo kontwole dòzaj vaksen yo nan Sistèm Administrasyon Jesyon Vaksen an (VAMS).

“Manm ekip Depatman Sante Zile Vyèj yo ki gen ladan Asistan Komisyonè Nicole Craigwell-Syms, Ph.D. te mennen operasyon an avèk apwòch " Boots on the Ground " la pou edike rezidan St John yo sou enpòtans ki genyen pou pran vaksen COVID-19 la. Lis randevou a monte byen rapid a 60 moun akòz apwòch ekip la nou te sipòte depi nan kòmansman pandemi an. Mwen fyè de ti ekip nou genyen nan klinik Morris de Castro a ki opere anba lidèchip Aliah Lockhart. "Klinik Pop-Up Vaksen nan St John lan, se sèlman youn nan anpil ki te planifye pou ogmante iminite nan teritwa a epi an patikilye bèl zile St John nou an. Efò kolaborasyon ant patnè lokal ak federal nou yo difisil pou dekri nan fason nou te fòje yon solidarite avèk objektif pou vaksinen 50,000 rezidan inik nan Zile Vyèj yo bò zòn premye jiyè 2021." Justa "Tita" Encarnacion, Komisyonè Sante ak Kòmandan Ensidan pou misyon pou diminye epi elimine COVID-19 nan teritwa nou an, te deklare.

Depatman Defans lan te bay sipò klinik avèk de (2) doktè, de (2) famasyen, de (2) ekipman medikal, ak sèt moun k ap bay vaksen nan sant vaksinasyon Cruz Bay a. "Apre twa (3) semèn yo t ap administre vaksinasyon COVID nan Inivèsite Zile Vyèj yo (University of Virgin Islands), yon gwoup nan ekip vaksinasyon medikal nou an Gad Nasyonal Zile Vyèj yo sipòte te opere premye klinik vaksinasyon li yo nan St John nan klinik de Castro a. Pandan yo te aplike menm pwosesis la ak pwosedi yo, ekip la te fè yon kokennchenn travay pou administre 155 vaksinasyon nan apeprè kat (4) èdtan. Kowòdinasyon sere ak travay annekip ant Depatman Sante a, VITEMA, FEMA, ak volontè Love City Strong yo, te asire yo pou operasyon an te yon siksè, " CDR. Scott Farr, (Gad Kòt Etazini) Tit 10 kòmandan Adjwen Doub Estati Zile Vyèj yo, te deklare.

Sant operasyon vaksinasyon Cruz Bay a te jwenn sipò nan men 11 manm nan Gad Nasyonal V.I. la tou.

"Manm an inifòm nou yo travay chak jou avèk konpatriyòt sivil nou yo pou planifye, apiye epi kondui efò yo pou diminye pwopagasyon pandemi sa a nan Teritwa nou an. " Brig. Gen. Kodjo Knox-Limbacker jeneral Adjwen Gad Nasyonal Zile Vyèj yo, te deklare.

"Efò sa yo fè nou vin pi pre avèk objektif Gov. Albert Bryan Jr pou vaksinen 50,000 moun bò zòn premye jiyè, 2021. Mwen kontinye trè fyè pou nivo pèfòmans mesye ak medam militè nou yo anba lidèchip Kòmandan Doub Estati, Col. Sally F. Petty a."

Sipò kominotè nan Love City Strong (LCS), yon òganizasyon non-pwofi baze nan St John ki konsantre sou preparasyon ak repons pandan dezas, te ede nou tou nan evènman an. Atravè sansibilizasyon kominotè, LCS te ede rezidan yo enskri pou mete randevou epi asire chèz, tab, ak tant yo te enstale nan Klinik de Castro a.  

"Sèvis Love City Strong nan kominote a anrasinen nan lide patenarya piblik ak prive. Priyorite nou, se pou sipòte aksè ekitab nan vaksen COVID-19 yo, epi nou fyè dèske nou fè pati nan efò bilateral sa a ansanm avèk patnè federal ak patnè teritoryal nou yo" Direktè Egzekitif LCS, Meaghan Enright, te deklare.

FEMA ak teritwa a ap asire aksè ekitab nan vaksen pou moun ki andikape yo. Aksè pou moun ki gen bezwen fonksyonèl disponib tou nan sant vaksinasyon St John lan. Tradiksyon pou lang disponib atravè yon liy telefòn tradiksyon, ak entèpretasyon lang siy ki disponib nan Entèpretasyon Videyo Adistans (VRI).

Tradiksyon pou lang ak entèpretasyon pou lang Siy ap disponib tou nan de (2) CVS teritwa a yo nan St. Croix ak St. Thomas.

“Konsantrasyon yo mete sou ekite ant gouvènman federal la ak teritwa a garanti tout rezidan Zile Vyèj yo ki kalifye yo ka pran vaksen kont COVID-19. FEMA ap kontinye bay U.S. Zile Vyèj resous lojistik ak finansye atravè yon efò inifye ak patnè federal ak teritoryal nou yo pou elimine COVID-19. Sansibilizasyon vaksinasyon Samdi a nan St John montre yon repons tout yon kominote a pandemi viris kowona a," Depite Federal Ofisye Kowòdinasyon John Covell, te deklare.

Sant vaksinasyon pop-up St. John lan pral louvri lè Samdi apati 8 a.m. jiska midi, CVC St. Croix a nan Great Hall nan kanpis Inivèsite a nan Zile Vyèj yo (UVI) louvri apati 8 a.m. a 5 p.m. lendi a vandredi epi CVC St. Thomas nan Sant Espòtif UVI ap louvri apati 8 a.m. a 7 p.m. lendi a vandredi.

Fè tout efò ou kont COVID-19 epi pran vaksen. Rezidan Zile Vyèj yo ki satisfè kritè aktyèl yo kapab vaksinen kèlkeswa estati sitwayènte ou, andikap oswa sitiyasyon travay ou epi y ap bay vaksen yo gratis.

Rele 340-777-8227 pou mete yon randevou pou vaksinasyon oswa mete yon randevou atravè Platfòm Randevou pou Vaksen Depatman Sante a nan sitwèb https://www.covid19.usvi.care/vaccines .    

Vizite https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/vaccine-support#equity pou aprann sou kijan FEMA angaje li pou garanti chak moun ki vle yon vaksen kapab jwenn youn. Enfòmasyon sou kijan pou distenge diferans ant rimè ak reyalite konsènan repons sou pandemi an disponib pou egzamine nan sitwèb https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/rumor-control.    

###

Objektif FEMA se pou ede moun anvan, pandan epi apre dezas yo.

A man standing one side of the sign and a woman on the other

Stephen Libbey ak Kenisha Small, nan Love City Strong, te asire chèz, tab ak tant yo te enstale nan sant vaksinasyon Cruz Bay a. Libbey, manadjè operasyon LCS, avèk Small, manadjè relasyon kominotè LCS, te ede netwaye tou apre sant lan te fèmen. FEMA/Eric Adams

National Guard members standing around outside

Kòmandan Doub Estati, Col. Sally F. Petty, devan, ap enfòme manm Gad Nasyonal Zile Vyèj yo sou operasyon yo pou samdi sant vaksinasyon an nan Klinik Morris de Castro nan St. John. FEMA/Eric Adams

A male sanding on one side and a woman standing on the other side of a sign. They are are both wearing face mask.

Doktè Nicole Craigwell-Syms, Komisyonè Adjwen pou Depatman Sante V.I., akeyi Joseph Zachary deyò Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan St. John nan jou 20 mas anvan Zachary te resevwa premye dòz vaksen an nan sant vaksinasyon an. FEMA/Eric Adams 

Tags:
Dènye mizajou