U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

LOUISIANA: DEPANSE SIBVANSYON FEMA A AVÈK PREKOSYON

Release Date Release Number
NR 009

BATON ROUGE, La. – Gen plis pase 28,000 fwaye nan Louisiana ke yo apwouve pou sibvansyon FEMA pou ede yo retabli yo apre domaj Siklòn Laura te lakòz apati 22 out rive 27 out.

Li enpòtan pou sonje ke lajan sa a fèt pou sèvi sèlman pou sèten depans ki gen rapò ak dezas. FEMA kapab mennen odit sou sivivan yo pou konfime yo depanse lajan sibvansyon yo pou reparasyon debaz nan kay, pou ranplase atik kay ki esansyèl oswa pou peye pou yo kapab rete yon kote si yo pa ka retounen nan kay yo.

FEMA voye lèt bay sivivan yo ki bay detay sou itilizasyon yo apwouve pou sibvansyon yo. Sa ka gen ladan:

  • Reparasyon pou fè kay la abitab
  • Asistans ak lwaye pou peye pwovizwaman pou yon kote pou rete
  • Reparasyon oswa ranplasman veyikil esansyèl ki domaje akoz dezas la
  • Swen medikal pou yon blesi dezas la lakòz
  • Ranplase rad, zouti travay ak materyèl edikatif
  • Depans demenajman ak antrepo ki gen rapò ak dezas la

Yo bay sibvansyon asistans pou lwaye pou lojman tanporè lè yon dezas lakòz kay ou pa abitab oswa pa aksesib.

Ou pa dwe itilize sibvansyon poutèt dezas yo pou vwayaje, pou amizman, pou depans lavi nòmal oswa pou fè nenpòt depans ki pa esansyèl e ki pa gen rapò ak dezas la. Sivivan yo dwe kenbe resi yo pandan twa lane pou montre kijan yo te depanse sibvansyon FEMA yo.

Si w pa itilize lajan sibvansyon an jan yo endike sa nan lèt la, ou ka gen pou ranbouse FEMA epitou ou ka pèdi elijibilite pou jwenn lòt asistans federal ki ka vin disponib.

Sivivan yo nan pawas Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Vermilion, Vernon ak Winn gen jiska Madi 27 oktòb pou yo aplike pou èd federal akoz dezas.

Enskri pou asistans nan yon nan twa fason sa yo:

  • Sou entènèt lè w konekte w nan DisasterAssistance.gov
  • Aplikasyon FEMA a. Ale sou: fema.gov/mobile-app oswa nan magazen aplikasyon (app store) ki nan telefòn ou an.
  • Rele nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585. Nimewo pou apèl gratis yo disponib chak jou depi 7 a.m. jiska 10 p.m. Gen operatè ki pale plizyè lang ki disponib.

Yon pati nan pwosesis enskripsyon pou asistans FEMA akoz dezas la gen ladan l pou w bay yon nimewo telefòn pou FEMA ka kontakte w pou planifye yon enspeksyon lakay ou pou domaj dezas la koze ak pou lòt enfòmasyon liy asistans lan.  Nou rekòmande ke si wap itilize yon sèvis relè, tankou yon telefòn-videyo, InnoCaption oswa CapTel, pou w bay nimewo espesifik yo deziyen pou ou pou sèvis sa a.  Li enpòtan pou FEMA ka antre an kontak ak ou, epi note byen tou ke apèl FEMA yo ka fèt nan nimewo telefòn ki non idantifyab.

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020