U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Siklòn Laura Deklanche Reklamasyon Asirans akoz Inondasyon, Kisa pou Antisipe pandan Pwosesis la

Release Date Release Number
NR 007

BATON ROUGE, La. — Rezidan Louisiana yo ki gen asirans inondasyon atravè Pwogram Asirans Nasyonal kont Inondasyon (National Flood Insurance Program) lan ap kòmanse fè reklamasyon sou pwopriyete yo ki sibi domaj akoz inondasyon e yo dwe konnen a kisa pou yo atann yo pandan pwosesis reklamasyon an. 

Nan tout eta a, gen prèske 800 reklamasyon asirans inondasyon depi 26 out, avèk pi gwo konsantrasyon reklamasyon yo nan Pawas Cameron epi apresa nan Pawas Calcasieu. Moun ki asire yo dwe swiv etap sa yo.

Ou ka anmezi pou reklame mezi avan inondasyon

 • Pou moun ki asire ak NFIP yo kap pran mezi avan inondasyon yo, yo ka kouvri jiska $1,000 nan depans rezonab pou pwoteje pwopriyete yo a ki asire, epi jiska $1,000 pou retire pwopriyete ki asire w la nan yon zòn inondasyon oswa nan yon zòn ki gen risk imedya pou inondasyon. Kenbe tout resi yo epi make lè ou pase ap fè travay la pou soumèt li bay ekspè asirans lan lè w soumèt reklamasyon w lan. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade nan Konprann kijan pou Evite Pèt Akoz Inondasyon (Understanding Flood Loss Avoidance).

Touswit apre domaj inondasyon an

 • Kontakte ajan asirans ou a pou rapòte pèt ou a. Si w pa ka sonje non oswa nimewo konpayi asirans ki administre polis asirans inondasyon FEMA w la, rele NFIP nan 877-336-2627 pou chèche konnen.
 • Yo pral deziyen yon ekspè asirans pou ou epi moun sa a pral kontakte w nan lespas detwa jou apre l kòmanse travay sou reklamasyon w lan. Mande ekspè asirans lan se w elijib pou yon ajisteman reklamasyon adistans ak yon peman davans pou ede w kòmanse ak repriz la.

Kilè li san danje pou retounen lakay ou oswa nan biznis ou.

 • Fè atansyon, ou ka bezwen yon pèmi pou reparasyon ak rekonstriksyon. Kontakte depatman lokal pou jesyon zòn inondab ak konstriksyon w lan. 
 • Mete ekipman pwoteksyon sou ou epi pran foto ak/oswa fè videyo sou deyò ak andedan pwopriyete w la.                                                                   
 • Kenbe echantiyon tapi, rido ak ranbouraj pou finisyon bilding ak kontni ki pa reparab yo lè wap retire debri yo, paske tip ak kalite materyèl la kapab afekte montan yap peye w pou reklamasyon an.
 • Ou dwe fè foto tout materyèl ou retire yo anvan ou jete yo.
 • Swiv direktiv EPA yo pou retire tout mwazisi an tout sekirite. NFIP pap kouvri domaj mwazisi lakòz si moun ki asire a pat pran mezi pou l anpeche mwazisi a devlope ak gaye. Pou plis enfòmasyon, gade nan: www.floodsmart.gov/flood/document-damage.

Règleman adistans reklamasyon pou inondasyon

 • Ekspè asirans yo pral asire yo moun ki gen asirans yo gen teknoloji ak ekipman nesesè (pa egzanp, yon kamera dijital oswa yon telefòn selilè ki gen kamera ak yon bagay yo ka itilize pou pran mezi) e ke yo alèz pou yo itilize yo pou pran foto ki obligatwa pou règleman an.
 • Ekspè asirans lan pral kominike tou konbyen tan sa ka pran pou dokimante domaj yo (2-4 èdtan, oswa plis), ak enpòtans pou gen bon kalite foto eksteryè ak enteryè bilding domaje ak pati ki pa domaje a ansanm ak kontni yo.
 • Jeneralman, ekspè asirans yo pran pwòp mezi yo pandan yon enspeksyon fizik; sepandan, pou règleman adistans, yo pral konte sitou sou moun ki asire a pou pran ak dokiman mezi yo pran ak règ, mèt pou mezire, distans yo pran ak pye yo apati zòtèy rive nan talon pye a, elatriye.
 • Gen sèten sitiyasyon lè yon règleman adistans ka pa yon opsyon, oswa li ka pa meyè opsyon pou yon reklamasyon moun ki asire a. Kèk egzanp gen ladan yo ka kote: moun ki asire a pa gen teknoloji ki nesesè a; gen gwo pèt ak gwo domaj; li nesesè pou gen yon ekspè, tankou yon enjenyè; oswa gen lòt danje ki enplike, tankou van oswa dlo.

Travay ansanm ak ekspè asirans ou an

 • Sa ki enpòtan pou moun ki asire yo konnen sèke si yo chwazi pou yo fè règleman reklamasyon yo a adistans, yo ka mande pou yon enspeksyon anpèsòn nenpòt lè pandan pwosesis la. Ekspè asirans yo la pou sipòte moun ki asire yo e pou adrese enkyetid pandan pwosesis reklamasyon yo.
 • Ekspè asirans yo pral montre w yon kat idantifikasyon ofisyèl. Piga peye yon frè bay okenn tyès pati pou soumèt reklamasyon w lan.
 • Pou asire ou resevwa yon peman reklamasyon ki reflete sa w pèdi nan inondasyon an e ki nan limit polis asirans ou an, mande konpayi asirans ou a konsènan nenpòt dat limit enpòtan ou dwe respekte, tankou soumisyon fòm Prèv pou Pèt (Proof of Loss) ou a. Ou dwe soumèt yon fòm Prèv pou Pèt ki konplè e ke w siyen ansanm avèk tout dokiman sipò yo bay konpayi asirans ou sou 60 jou apre pèt la.
 • Apre ekspè asirans fin fè enspeksyon an, ou pral resevwa yon pakè nan men NFIP ak rapò ekspè asirans ou an ansanm ak yon chèk peyab onon w ak/oswa onon konpayi ipotèk ou a.
 • Gade rapò an avèk atansyon anvan w depoze chèk la.

Reklamasyon asirans poutèt van parapò ak dlo

 • Siklòn Laura se yon evènman van ak dlo ki vin lakòz domaj poutèt dlo monte, men tou ki koze domaj van sou bilding yo tankou domaj twati oswa domaj akoz pyebwa ki tonbe.
 • Polis Asirans Estanda akoz Inondasyon (Standard Flood Insurance Policy, SFIP) peye sèlman pou pèt fizik dirèk inondasyon lakòz oswa ki gen rapò ak inondasyon sou pwopriyete ki asire a.
 • Ekspè asirans ou an pral chèch endikasyon pou yon kondisyon jeneral inondasyon ak yon liy dlo inondasyon. Domaj ki fèt pi ba liy sa a jeneralman se domaj inondasyon. Domaj ki fèt pi wo liy dlo inondasyon an jeneralman se domaj van lakòz, tankou plafon ki gen mak dlo oswa domaj dlo nan fenèt ki kase oswa nan pòt eksteryè, kouvèti twati ki manke, domaj nan tibin oswa pano, mak dlo sou plafon an oswa sou mi yo.  
 • Ekspè asirans ou an ka mande w pou yon kopi estimasyon domaj akoz van oswa estimasyon domaj pou pwopriyetè kay ou a pou konfime pa gen repwodiksyon nan kad pou domaj oswa nan peman pou domaj la. 
 • Lè li twò difisil pou detèmine si domaj la se te akoz van oswa inondasyon, asirè NFIP yo ka rekòmande sèvis yon ekspè pou ede detèmine kòz ak degre domaj akoz van ak/oswa inondasyon.

Apèl pou reklamasyon poutèt inondasyon

 • Objektif FEMA se pou asire w, antanke yon asire avèk NFIP, pou w resevwa montan yo dwe w pou reklamasyon w lan (yo) selon kondisyon jeneral polis asirans ou.
 • Si w panse polis asirans ou an ofri plis pwoteksyon pase peman w resevwa a, mande ekspè asirans oswa konpayi asirans ou an pou l klarifye.
 • Si w resevwa yon lèt refi nan men konpayi asirans ou an pou tout oswa pou yon pati reklamasyon w lan, ou kapab soumèt yon demann alekri pou apèl, ki enkli lèt refi a ak dokiman sipò, nan lespas 60 jou apatide dat ki make sou lèt refi a. Voye demann pou apèl ou an nan FEMA-NFIP-Appeals@fema.dhs.gov.
 • Pa gen okenn frè pou soumèt yon demann pou apèl e ou pa bezwen yon tyès pati pou reprezante w.
 • Pou gade plis enfòmasyon sou refi ak demann pou apèl, ale sou entènèt la nan https://www.floodsmart.gov/index.php/flood/appeal-your-claim-payment.

Pou plis enfòmasyon sou pwosesis reklamasyon yo, al gade Manyèl Reklamasyon Asirans NFIP pou Inondasyon (NFIP Flood Insurance Claims Handbook), kontakte ajan asirans ou, ale sou entènèt la nan FloodSmart.gov, oswa rele NFIP a nan 877-336-2627. Klike la a pou yon grafik enfòmasyon sou kijan pou w soumèt yon reklamasyon asirans pou inondasyon.

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou www.fema.gov/disaster/4559.

Tags:
Last updated October 16, 2020