Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas Louvri nan Pawas Jefferson Davis selon Pwotokòl Sekirite yo

Release Date Release Number
NR 012
Release Date:
September 6, 2020

BATON ROUGE, La.  — Yo pral louvri yon Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas nan Pawas Jefferson Davis nan jou lendi 7 septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

Etablisman sa a pa menm ak etablisman ki bay sèvis anpèsòn lan, sant yo ofri nouvo karakteristik ki se yon fason fasil e ki bay pwoteksyon kont COVID, kote sivivan Siklòn Laura yo ka fè yon eskane dokiman yo pou mete yo nan dosye yo.

Sèvis Etan w Nan Machin nan gen pèsonèl FEMA kap travay ladan e ki disponib pou eskane dokiman yo, pou ede avèk enskripsyon epi pou reponn kesyon sou pwogram asistans apre dezas yo.

Sant lan fonksyone selon pwotokòl rijid pou COVID-19 pou asire vizitè yo an tout sekirite. Mask oswa pwoteksyon pou kouvri figi obligatwa pou antre nan sant lan ak pou resevwa sèvis. Sivivan yo rete nan machin yo. Pral genyen yon espesyalis, kap gen yon mask nan figi li, ki pral resevwa dokiman yo atravè fenèt la e lap remèt ou dokiman yo apre.

Ou pa bezwen fè randevou. Orè travay yo se 7 a.m. jiska 5 p.m., sèt jou nan semèn nan.

Sant sèvis etan w nan machin ou an sitiye nan:

Lacassine High School

409 Algonia Ave.

Lacassine, LA 70650

Gen yon lòt sèvis etan w nan machin ou kap fonksyone de 7 a.m. jiska 5 p.m., sèt jou nan semèn nan. Li sitiye nan:

Calcasieu Parish School Board

3310 Broad St.

Lake Charles, LA 70615

Sivivan yo pa bezwen vizite yon sant sèvis etan w nan machin pou yo aplike oswa pou yo mete aplikasyon yo ajou. Pou poze kesyon endividyèl oswa pou soumèt enfòmasyon:

  • Rele Liy Asistans FEMA a nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585.
  • Ale nan www.DisasterAssistance.gov
  • Telechaje aplikasyon FEMA a.

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou visit www.fema.gov/disaster/4559 oswa swiv FEMA Region 6 sou Twitter nan twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Dènye mizajou