U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Aplike pou Asistans Federal pou Katastwòf jeneralman pran de (2) Etap

Release Date Release Number
NR 016
Release Date:
September 11, 2020

BATON ROUGE, La.  – Li jeneralman pran etap pou sivivan Siklòn Laura jwenn aksè nan pi gwo kantite èd federal posib. 

 

Premye Etap: Itilize youn nan plizyè fason pou aplike pou asistans FEMA.

 • Ale anliy nan DisasterAssistance.gov.
 • Telechaje aplikasyon mobil FEMA.
 • Rele Liy èd FEMA nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585. Operatè plizyè lang yo disponib. Moun sila yo ki itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo ka rele 800-621-3362.  Nimewo telefòn gratis la ouvè chak jou apati 7 a.m. pou rive 10 p.m. Operatè plizyè-lang yo disponib.

 

Sivivan nan pawas ki annaprè yok a elijib pou èd federal: Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Morehouse, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Union, Vermilion, Vernon ak Winn.

 

Èd FEMA pa ka geri sivivan yo, men li ka ede pou fè avanse retablisman yo lè li bay sibvansyon pou reparasyon debaz pou rann kay yo pi ansekirite, pwòp ak fonksyonèl.  Li ka ede tou avèk yon plas tanporè pou rete pandan wap bati pwòp plan rekiperasyon w.

 

Dezyèm Etap: Aplike nan Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA) pou yon prè katastwòf federal a fèb enterè. Prè katastwòf SBA yo se sous prensipal asistans federal pou repare oswa depans ranplasman asirans pa kouvri oswa lòt konpansasyon.

Nou ankouraje biznis yo pou aplike.

Si yo refere nan SBA pa FEMA, yo ankouraje pwopriyetè kay ak lokatè yo pou aplike.  Si SBA refize aplikasyon an, pwopriyetè kay ak lokatè yo ka elijib pou sibvansyon nan Pwogram Asistans Lòt Bezwen FEMA pou ranplase sèten atik nan kay la, repare oswa ranplase yon veyikil ki andomaje ak peye pou stokaj. demenajman ak depans pou stokaj.

Prè katastwòf SBA:

 • Jiska $2 milyon prè pou domaj pwopriyete pou nenpòt kalite gwosè biznis ak òganizasyon prive non pwofi yo
 • Jiska $2 milyon prè kapital woulman pou ti biznis yo, ti biznis yo angaje nan akwakilti ansanm avèk òganizasyon non-pwofi ki pi prive yo pou katastwòf ki te koze bezwen woulman kapital menmsi yo pa t gen domaj nan pwopriyete
 • $2 milyon prè biznis maksimòm pou nenpòt konbinezon nan domaj pwopriyete ak bezwen kapital woulman
 • Pwopriyetè kay yo ka prete jiska $200,000 pou repare oswa ranplase rezidans prensipal yo  
 • Pwopriyetè kay ak lokatè yo ka prete jiska $40,000 pou ranplase pwopriyete pèsonèl yo, sa ki gen ladan veyikil yo

 

SBA te etabli yon Sant Sansibilizasyon Prè Katastwòf Vityèl ki ouvè chak jou, 8 a.m. pou rive 8 p.m. EDT. Ou ka kontakte yon reprezantan sèvis kliyan SBA pa imèl nan FOCWAssistance@sba.gov oswa pa telefòn nan 800-659-2955. SBA pral reponn kesyon spesifik yo sou kijan yon prè pou katastwòf ka ede chak sivivan rekipere nan domaj katastwòf e li pral bay asistans en-a-en nan ranpli aplikasyon pou prè sa yo.

 

 • Aplike anliy nan www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
 • Pou w jwenn kesyon sou prè katastwòf SBA rele 800-659-2955 oswa imèl SBA nan FOCWAssistance@sba.gov.
 • Pou aplike pa lapòs aplikasyon ki ranpli yo, ou ta dwe voye yo nan U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX  76155.

 

Sèvis sa yo disponib sèlman pou deklarasyon katastwòf akoz siklòn Laura ki te rive nan dat 22-27 Out 2020, e ki pa pou asistans ki gen rapò avèk COVID-19.

 

Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, vizite www.fema.gov/disaster/4559 oswa swiv kont Twitter Rejyon 6 FEMA nan twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Dènye mizajou March 18, 2021