Sant Enskripsyon Mobil FEMA Ouvè nan Milton

Release Date Release Number
NR 009
Release Date:
October 12, 2020

PENSACOLA, Fla. FEMA ouvè yon sant enskripsyon mobil pou sivivan siklòn Sally yo nan Milton. 

 

Sant la ki rele Sant Dakèy Enskripsyon Mobil (MRIC), gen ladann pèsonèl FEMA ki ka ede ak enskrikpsyon ak reponn kesyon sou pwogram asistans dezas yo. Plas kote Sant la ye:

 

 SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College

5988 U.S. 90

Milton, FL 32583

Lè travay: Chak jou

 

Gen lòt sant k ap fonksyone nan Bay, Escambia, Okaloosa ak konte Santa Rosa yo. Sivivan dezas yo ka jwenn èd pou yo enskri nan nenpòt lòt sant yo. Lòt kote ki gen sant:

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St, Panama City, FL 32401

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

ESCAMBIA COUNTY

Southwest Branch Library, 12248 Gulf Beach Hwy, Pensacola, FL 32507

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., Pensacola, FL 32505

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Extension Service, 3740 Stefani Rd., Cantonment, FL 32533

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Lè Travay: Chak jou 9 a.m.-6 p.m.

 

Sant yo ap opere anba pwotokòl COVID-19 la pou asire vizitè yo ak pèsonèl FEMA yo an sekirite. Distans sosyal ak kouvri figi obligatwa.

 

Li pa nesesè pou ale nan yon sant pou w anrejistre nan FEMA. Sivivan dezas ki pa gen asirans pou bagay yo pèdi yo ka aplilke tou lè yo vizite:

 •  DisasterAssistance.gov;
 • Telechaje App FEMA a; oswa lè w rele
 • Rele 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Operatè ki pale plizyè lang disponib pou ou. Nimewo telefòn gratis yo ouvè apati 7 a.m. pou rive 10 p.m. lè lokal, sèt jou pa semèn. Moun ki itilize yon sèvis relè tankou yon videyofòn, InnoCaption oswa CapTel dwe bay FEMA nimewo espesifik ki asiyen pou sèvis sa a.  

Enfòmasyon ki annapre yo nesesè lè w ap enskri:

 • Adrès kay kote domaj la fèt la (adrès avan dezas la)
 • Adrès aktyèl
 • Nimewo telefòn aktyèl la
 • Enfòmasyon Asirans
 • Revni anyèl total moun ki nan kay la
 • Nimewo acheminman ak nimewo kont pou kont kouran ak kont epay (sa pèmèt FEMA transfere fon asistans yo dirèkteman nan yon bank)
 • Yon deskripsyon domaj dezas-lakoz ak pèt

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Hours: Daily 9 a.m.-6 p.m.

The centers operate under COVID-19 protocols to ensure visitors and FEMA personnel are safe. Distancing and face coverings are required.

It is not necessary to visit a center to register with FEMA. Disaster survivors with uninsured losses can also apply by:

 • Visiting DisasterAssistance.gov;
 • Downloading the FEMA App; or by
 • Calling 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Multilingual operators are available. The toll-free numbers are open from 7 a.m. to 10 p.m. local time, seven days a week. Those who use a relay service such as a videophone, InnoCaption or CapTel should provide FEMA with their specific phone number assigned to that service.  

The following information is necessary when you register:

 • Address of the damaged dwelling where the damage occurred (pre-disaster address)
 • Current mailing address
 • Current telephone number
 • Insurance information
 • Total household annual income
 • Routing and account number for checking or savings account (this allows FEMA to directly transfer disaster assistance funds into a bank account)
 • A description of disaster-caused damage and losses
Tags:
Dènye mizajou March 18, 2021