U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Simen grenn rezilyans sou St. Thomas ak St. John

Release Date Release Number
179

ST. CROIX, Zile Vyèj Etazini (U.S. Virgin Islands) – Van dechennen ak lapli k ap tonbe san rete siklòn Irma ak Maria lakoz yo te kite dèyè twati van pote ale ak kay ki domaje akoz inondasyon nan espas kèk èdtan. Gwoup pou rekiperasyon alontèm, gwoup a bi non likratif ak gouvènman Zile Vyèj Etazini an te kolabore ansanm ak FEMA pou bati yon chemen pou rezilyans.

“Sa mande yon kokennchenn efò inifye pou restore epi rebati aprè tanpèt devastatè ane 2017 yo,” deklare Adrienne L. Williams-Octalien nan biwo rekiparasyon akoz katastwòf USVI la. “Sipò FEMA ap bay la ranfòse plis toujou atravè kolaborasyon piblik/prive ki vize pou asire teritwa a vin pi rezilyan pase jan l te ye anvan.”

Tanpèt katastwofik yo te kite pifò kay sou zile a gravman andomaje oswa detwi. Ione Yearwood ansanm ak pitit fi l Alicia Malone te fè gwo reparasyon sou pwopriyete Tutu yo a sou St. Thomas grasa pwogram konstriksyon kay pèmanan FEMA a epi ak ekonomi pa yo.

Kèk foto Malone te pran nan jou aprè Irma te fin pase a montre yon kay ki te prèske detwi kote van te pote twati a ale, revètman ki te sibi gwo domaj, posesyon ki te mouye ak lapli ak fenèt van te kraze.  "Pèsòn pa t ka rive kwè domaj ki te fèt la. Tout twati a ak galri a te disparèt imedyatman (nan moman van Irma yo te pi fò nan aprèmidi nan dat 6 septanm 2017 la)," deklare Yearwood.

"Seyè a konnen rezon ki fè l te fè sa l te fè a. Mwen pa t ap janm okouran de pwogram (PHC) sa a. Pèsonèl biwo FEMA a ansanm ak ekip ki t ap travay avèk yo te pwofesyonèl. Mwen te gen enpresyon mesye sa yo t ap bati kay sa a pou yomenm abite ladan l. Medam sa yo nan biwo FEMA a te tèlman janti," deklare Yearwood.

Travay konstriksyon an te kòmanse nan kay fanmi an nan mwa fevriye 2019, epi pifò travay la te fini nan mwad avril. Yearwood te resevwa kle kay la nan men FEMA le 3 me 2019. "Tout travay nan kay la te fèt atravè FEMA. Twati a, anndan kay la, fenèt yo, kabinèt yo, plonbri, kuizin ak twalèt la te fini nan apeprè de mwa," deklare Yearwood.

Abitan St. John Hendrickson Griffith ap fè reparasyon sou pwopriyete Pastory l la avèk sipò pwogram asistans endividyèl FEMA a ansanm ak pwogram renovasyon pou redui domaj van St. John Community Foundation nan.

Hendrickson fè konnen l ap itilize fon nan FEMA pou l repare poto ki anba kay la pou sipòte fondasyon l epi repare mi ki devan ak akote kuizin nan, salon an ak salamanje a. Pwogram renovasyon Community Foundation nan pral administre reparasyon twati ak pòt kay la.

"Mèsi Bondye St. John Community Foundation pral ede m ranfòse twati ak pòt kay la. Mwen vrèman ap eseye asire m twati a pi rezistan pou pwochen siklòn nan. Mwen kwè kèk moso nan twati vwazen m nan te frape kay mwen an pandan sikòn Irma. Yon enjenyè St. John Community Foundation te anboche te fè plan twati a yon fason pou l pi rezistan kont siklòn," deklare Griffith.

Pwogram sibvansyon pou redui danje FEMA a te oktwaye St. John Community Foundation $7 milyon pou renove 97 kay sou zile a pou pwoteje yo kont van siklòn, debri, lapli ak lòt danje ki gen rapò ak siklòn.

Pwogram renovasyon kont van an genyen ladan l rekonstriksyon estriktirèl ak amelyorasyon nan twati kay rezidansyèl yo. Lòt mezi ranfòsman ka enkli pwoteksyon pou ouvèti bilding nan kont debri van pote ale ak fenèt ki reziste enpak debri oswa volè pou mete sou fenèt yo, ranfòsman piyon mi yo ak kapasite chaj kay la.

"St. John Community Foundation nan ap kontinye travay l ap fè nan kominite a pou l rekonstwi St. John yon fason pou l vin pi fò, pi rezilyan. Avèk èd FEMA ak VITEMA pwogram pou renovasyon kont van an pral ede asire abitan sou zile St. John yo pa fè eksperyans domaj jeneralize yo te sibi pandan siklòn Irma ak Maria ankò," deklare Jon Eichner, direktè egzekitif pwovizwa foundasyon nan.

Pandan n ap navige chemen pou n fè St. Thomas ak St. John vin pi rezilyan pou l reziste kont katastwòf sa te pèmèt nou kreye kolaborasyon alontèm epi FEMA pral yon patnè sou tab la jiskaske travay la fini.

"Pwogram sa yo pa pral sèlman abòde domaj ki gen rapò ak siklòn, yo fè pati yon kontèks jeneral pou asire rezidan yo genyen enfrastrikti ki rezilyan ki an plas pou ka redui enpak katastwòf yo,” deklare William Vogel, ofisye koòdinasyon federal pou rekiperasyon. “Lè nou fè efò ki adekwa epi nou fokalize sou rediksyon risk kounye a sa pral finalman ede moun yo retounen nan nòmal pi vit alavni.”

 

Misyon FEMA se pou ede moun anvan, pandan epi aprè yon katastwòf.

Suiv nou sou medya sosyal nan twitter.com/femaregion2 ak www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands

 

Tags:
Last updated September 16, 2020