Yon lòt moun te ede m peye pou depans fineray mwen yo. Èske yo ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Yo dwe soumèt tout depans fineray pou moun patikilye ki mouri a nan yonsèl aplikasyon.  Ou ka enkli yon ko-aplikan sou aplikasyon w lan.  Si plizyè moun kontribye nan depans fineray yon moun ki gen rapò avèk COVID-19, youn ladan yo ta dwe aplike pou asistans ak soumèt dokiman pou depans fineray nan men tout moun ki te kontribye nan aplikasyon inik sa a.

Dènye mizajou October 1, 2021