Yon lòt moun te ede m peye pou depans fineray mwen yo. Èske yo ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Yo dwe soumèt tout depans fineray pou moun patikilye ki mouri a nan yonsèl aplikasyon.  Ou ka enkli yon ko-aplikan sou aplikasyon w lan.  Si plizyè moun kontribye nan depans fineray yon moun ki gen rapò avèk COVID-19, youn ladan yo ta dwe aplike pou asistans ak soumèt dokiman pou depans fineray nan men tout moun ki te kontribye nan aplikasyon inik sa a.

Dènye mizajou