Rimè:Si mwen gen asirans, yo pa kapab ranbouse mwen pou depans lojman.

Reyalite

Sa depann. Dapre lalwa, FEMA pa kapab double avantaj asirans lan. Si asirans lan pa kouvri tout depans ou fè pou lojman pandan yon katastwòf, ou ka toujou kalifye pou ranbousman an.

Dènye mizajou